Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/80

Denne siden er ikke korrekturlest


I—’I.l-2KKEl-’JORD BY. 69 udgang ll355O kr. Bankens eget fond er 112OO kr. Fortjeneste i l9Ol var vel l0()() kr. Handel F lekkefjords bandelsborgere hørte helt til 1842 under Kristiansands magistrat, hos hvilken de fik borgerskab, og til hvil- ken by Flekkefjord maatte betale næringsskat. Der udførtes tidligere trælast (ek og furu) og fiskevarer, dog var trælastudførseIen af ringe betydning, da der er lidet skog i oplandet. I l804 1l(lfOI’tGS 736 læster trælast, i 18l5 2li8 læster og i l823 233 læster til havne udenfor Norge og I)anmark. Af ekebark udskibedes aarlig nogle ladninger til Skotland, Frankrig og Danmark. Vigtigere var udførselen af fiskevarer, især af sild, indkjøbt og saltet ved Skudenesfisket i januar og ved sommerfisket i fjor- dene i Ryfylke og Bergen stift, hvor distriktets smaaskibe søgte hen. I 182l udførtes der fra Flekkefjord 9520 tønder sild, i l823 ll471 og i l82—l 8127 tønder. Desuden udførtes tørfisk„ klipfisk, Salt fisk, røget laks og saltet laks i tønder samt hummer. Stedet udførte ogsaa graasten og stenmose (fa1—vemose) til England. Alene i aarene fra 1775—79 har hollænderne udført fra Flekkefjord 3O0 ladninger graasten, som indbragte ?3202 rdlr. i ==kastepeuge:—» eller 11(lførselstol(l. . Der gik i l805 til Danmark en hel del laks, ogsaa andre fiskevarer, stundom noget trælast I aarene 1785—87 udførtes gjennemsnitlig l2 ladninger eller 230000 stkr. hummer aarlig fra Flekkefjord tolddistrikt, der da ogsaa omfattede Farsund. Af stenmosen, der i England anvendtes til farve, udførtes i 182l alene fra Flekkefjord ca. 42 OOO kg. og i l824 ll O0O kg. Flekkefjord deltog af og til i torskeflskerierne paa det jydske rev. I fjordene og ved kysten ellers fiskedes ofte n1akrel, der saltedes, desuden en del torsk, sei og helleflyndre. Til andre steder forhandledes fra Flekkefjord en hel del fiske- varer af forskjelligt slags samt tøndestav og hjemført salt, endel fedevarer og skind med mere, væsentlig til Kristiansand. Flekkefjord havde i gamle dage liden direkte handelsfor- bindelse med udlandet, lidt dog med Danmark, Sverige og Øster- sjøen. Indførse1en var mest kornvarer, vin og brændevin, kaffe, sukker og salt. Stedets import fra udlandet bestaar væsentlig i huder til garve1—ierne, tobaksbla(le, kul, salt og tildels kornvarer.