Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/81

Denne siden er ikke korrekturlest


70 I.IS’I’ER 0G MAN1)A1.S AMT. Indtil omkring 1885 hentedes huderne i eget fartøi fra Syd- amerika, men nu falder det billigere og fordelagtigere at tage dem pr. dampskib over Hamburg. Udførsel er nu garvede huder og skind (væsentlig til Sve- rige); ikke saa ganske lidet laks, hummer og vildt udføres; der- hos en hel del tønder, dunker, stav og møbler, hvortil kommer kiselgubr, molybdænglands og filt. Fra Lister, Hitterø og Aaen Sire seudes direkte til England hver sommer fersk makrel med særskilt dertil leiede dampere. 0plandsbygderne Siredalen, Bakke, Gyland, Fjotland og Kvi- nesdal samt fjordbygderne Fede, Herred, Hitterø, Aaen Sire og Nes leverer bark, stav, tønder, lidt tømmer, vildt, fedevarer, skind, flskevarer m. m., og de Samme bygder kjøber korn, ma- nufakturvarer og lignende. I enkelte aar er udført 15000 ryper. Der udføres ogsaa en del tyttebær. Jernbaneanlægget fra Egersund og østoVer har bevirket mere liv, og eiendomme og tomter er gaaet op i pris. Udskibningen af tønder er tiltaget. De vigtigste “d.før.9cls(1rfikler fra Flekkefjord var i 19Ol: Vildt ......... 44:3 kg. Laks ..... . . 11870 » Makrel ..... . 3 97O )— Anden fisk (ferskl . . . . 13 21O » Læder .... . . l7 iifiO » Trælast ........ 58 m.3 Den betydeligste indførsel fra udlandet til FIekkefjord er raamaterialet til garverierne. Der er i 1901 indført 5l308O kg. raa huder og 227 540 kg. bark og barkekstrakt til garverierne, hertil kommer glaubersalt, bøketræ og pilebaand. Byen har en fiskebrygge med en basarbygning til udsalg af kjød, fisk, vildt og grønsager m. m. Kjødforsyning sker fra de omliggende distrikter, lidt fra I)ann1ark. Der kommer rigelig fisk fra omegne11 til byens forsyning, mest sei. Skibsj21rt. Flere skibe er frasolgt stedet, enkelte indkjøbes; tonnagen var ved udgangen af l895 l4O()O reg.—tons. Der har været bygget et par skøiter, og et baadbyggeri har drevet virksomhed en stund. Paa fjordene rundt om byen er 3 dampbaade, «Alf», «Torris- (lal» og Concurrent»„ stadig i fart; den første har u11derstøttelse af staten.