Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/84

Denne siden er ikke korrekturlest


I—’LEKKEFJORD BY. 73 «Flekkefjords Budstikke» ophørte at udkomme i slutningen af 80—aarene. I september 1893 grundlagdes det moderat-kon- sen-vative blad «Flekkefjordsposten». I Flekkefjord udkommer nu «Agder» 3 gange ugentlig (venstre) og «Flekkefjordsposten» udkommer 3 gange ugentlig (høire). U Kommuneskatfer. Byens gjæld var indtil 1893 ubetydelig. Ved bevilgningerne til ny vandledning 1893, til jernbane- anlægget 1893, til ny skolebygning 1897 og til indkjøb af Sag- fossen og anlæg af elekt1—icitetsværk 1899 har byen paadraget sig gæl(l. Skatteprocenten var til midten af 90—aarene lav, og saa sent som i l898 ikke fuldt 8 pct. Det udlignede skattebeløb var i begyndelsen af 90—aarene ca. 2O 0()O kr. aarlig. Fra l898 steg den samlede byskat fra 27 OOO kr. til 60 500 kr.i 1902. Skatte- procenten steg i de 5 aar fra 7.86 til-16.04; i l903 er den 14.00. For-mue, indtægt og skatter j3“a ]87’5—-I898.— — S 1875. ’ 188ö. 1H95. 1s9s. — “— A ..— IV;—;—. i — Þ — Antal skat-teydere . . . ( 474 f 405 456 544 Anfagen formue . . . W 2 612 OOO 3 072 800 2 870 70O 3 OOO 800 -Xntagen in(ltægt— ....... 552 OOO 4ö3 410 493 10O 58Ö 65O 8katbar indtu:gf ....... 316 OOO I 23ö 907 2lO ö(i0 246 I—4O Var-r1li af brand eller skattetak— ] * l H—rede eiendomme ...... — l — . I O77 36O l 432 2x3O [“(lIîgI1Gt skat: I Paa faste eiendomme ..... 8ö6 l 2 1OO 2 4O0 2 OOO Paa formue og indtægt .... lå 144 J 18 OOO 21 6OO 24 3O0 Ialt .... “. . . n ...... ] l6 OOO I 21 OOO ] 24 OOO 26 9OO Paa faste eiendomme pr. 1 OOO i V kr. taks1vær(li ....... l — — l 2.2s l.82 Paa indta-gt pr. 10O kr. skatbar lå ; lHdIægI .......... — 6.7l 7.W T S— Flekke:fjord kommcmes budget for 19()“9. Indtægt: . Leie af kom munens sjø— og basarboder . . kr. 300.00 -»—— jordstykker . . . » 40.00 Hundeskat .............. ) 120.00 Andel i ølafgiften ........... Þ 800.00 Sparebankens forventede bidrag til afdrag og renter af jernbanelaanet .......... » 2 OO().0O Overføres kr. 3 260.00