Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/89

Denne siden er ikke korrekturlest


78 1.1STEB os MANDALS A1HT. Tveid herred er ved Tovdalselven delt i to dele. Landet øst for Tovdalselven er en skogbevokset fjeld- strækning med temmelig steilt fald mod Tovdalen; mod øst fort- sætter den ind i Høvaag herred. Fjeldene naar ikke nogen betyde- lig høide. Der er kun lidet dyrkbar mark paa denne Strækning Høider i den sydlige del øst for Tovdalselven er Ra1ma-ase)1, nordlig for denne følger en række vande; nordlig for Krogvatn ligger Gjenboaasen, og saa følger Rosheia, 190 m. Nordlig for Drangsholtvatn ligger Ødegaar(lsheia. Af Tovdalen ligger den nedre del i Tveid herred; dalen gaar fra nordøst til sydvest som et temmelig bredt dalføre, og bun- den er sandmoer med bakker og smaa sidedale. Ved mundingen af Tovdalselven er paa Vestsiden den store Kje1;igsmo, hvor Kri- stian IV i sin tid tænkte paa at anlægge en by, men denne kom til at ligge paa Storesanden, det nuværende Kristiansand. Jordbunden i Tovdalen er mest sand, og jorden er temmelig skrind. Strækningen øst for Tovdalselvens munding og syd for gaarden Hamre har derimod frugtbarere jord. Landet vest for Tovdalen er et heiland; Tovdalsfjor- dens indre del og det fra dennes bund mod nordøst gaaende dal- føre gaar ind i denne Strækning Det høieste land ligger i vest paa grændsen mod Oddernes. Paa nordvestsiden af Tovdalen ligger sydvestlig ](jec.?igh-ei(1. længer mod nordøst Hesten med Borgeheia. Op for gaarden Kraage- buen ligger Kraag(?buveden og nordøstligst 2lIans(1.asen. I større afstand fra dalen ligger ZJø]Il-8Z(l)l(Z—S’h6?í(t, 199 m., øst- lig for Farvatn. Nordligere ligger S(Ul(Z)l(’—S’Zl6’í(l, 222 m., og længer mod nord- øst Vardeh(Wia og Paalsaasen, 212 m. Paa strækningen vest for Aalefjærfjorden ligger paa grænd- sen mod 0dderneS herred Krogvash(eia, 218 m. Paa grændsen mod Vennesla herred ligger Sletteheia, 263 m., og Barliheia og længer nordlig Hesteheia. Nordvestlig for Bjaavatn ligger B—iskopaasen og nær denne Huse.flel(I. Paa grændSen med Birkenes ligger Nordheia. Undergrunden bestaar af grundfjeldets lag; der er lidt granit- i den vestlige del. Langs Tovdalselven og Bjaavatn er der ud- fyldninger af sand med ler under. Ved gaarden Buen i Tveid er en terrasse ca. 23 m. o. h. Elve. Herredet gjennemstrømmes af Tovdalselven, som tid- ligere er omtalt (bind I, pag. 121—124). Den betydeligste fos er Buev(foss, som ialt har l6 m. fald; dampskibene kan gaa op til Buen.