Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/95

Denne siden er ikke korrekturlest


84 I.1STP:B 0G MANDALS AMT. Arbeids— llIotorornes Heste- styrkc. antal. hm-ft(—r. Møllebrug. . . 3 1 25 Kalkfabrik. . . . 4 — — Træmassefabrik . . . 48 5 780 Meieri ...... 2 l 6 De industrielle anlæg i herredet er: Be1en træ-9liberi og sagbrug, TL’(’í(Z sagbrug, Kosføl dampsag, Aale- j?ælr sag, Bakken kalkværk, B—uestad g(D’“lff(’)’í. I Tveid herred er følgende p O s t a n s t al t e r: Turid Og .4val(Ëj)“(er. Telegraf— eller rigstelefonstationer findes ikke i herredet. Derimod er der privattelefon fra Odd(“rnes over Aalej)ær med centralstation paa Ryen. Paa Tovdalsfjorden og Tovdalselven indtil Buen gaar der dampbaad fra Kr“isti(ms(md. Bebygning. Det meste af Tveid herreds bebygning ligger i Tovdalm, hvor der er de største gaarde, og paa Vestsiden af Tor- dalsflor(lm og i det da1strøg, som fra dens bund gaar ind mod nordøst. Af heiegaa)—de er der kun nogle faa i Tveid herreds nordvestlige del. Gaardene er ofte godt bebyggede. S((’f)’8 er der ikke. Tveid herreds matrikulskyld er 647.77 mark. Tveid herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 29 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 22.33 mark. Ved udgangen af 1890 var herredets gaardsnummere delt i 31l særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i l891 var samlet i 257 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 2.28 mark. 4 brug af skyld 61.38 mark var vandfald og fiskerier og som saadanne ubeboede skyldsatte brug. Ved udgangen af l895 var antallet af særskilt skyldsatte brug 338, og ved udgangen af 19OO var antallet af særskilt skyld- satte brug 374 med en gjennemsnitsskyld af l.73 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var i 189l-—95 3277 kr., i 1893—97 3271 kr., i 1895—99„2962 kr. efter de offici- elle statistiske beregninger.