Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/96

Denne siden er ikke korrekturlest


TVE1D HEnHE1). 85 Den statistisk beregnede gjennemsnitsværdi paa skyldmarken er gjennemsnitlig for Odde thinglag, som omfatter Toeid, Rande- szmd, O(ldernes og Vem:esla heri-eder. Alle opgaver over husdyrhold og I’I(lSæd er fra opgaverne ved folketællingen i 1891. Blandt de større eiendomme, hvor der fra folketællingen i 1891 er opgaver over jO1’dbl’1lgSf0l’h.Ol(l er: 34 brug med matrikulskyld over 5 skyldmark. T1:ei‘l (Tve() præstegaard har, efter at være reduceret i hen- hold til lov af 19de juni l882, en skyld af 25.78 mark (tidlige1—e 29.95 mark) og følgende arealer: Dyrket indmark . . . 9.02() ha. U(]yrket — . . l0.608 » Tun og have . . 0.99O » Udmark og skog . . 39O.459 » 41l.O77 ha. 3 l1usmandspladse .... 11.5)22 » Tilsammen 422.999 ha. Skogen bestaar af furu, lidt ek og birk. Den er større end fornødent til gaardeus behov og har afgivet adskillig til Salg (til indtægt for oplysningsvæsenets fond). Til gaarden hører laksefiske i Tovdalselven. Efter sognepræstens skematiske forklaring af l891 havde hovedbruget, som ikke er reduceret, følgende besætning: 2 hestWe, 6 kjør og 4 faar samt gjennemsnitlig avling: 10 tdr. byg, 2O tdr. havre, 6O tdr. poteter, 9O Skippund hø og halm. Da gaarden i 1891 havde en skyld af 29.9ð mark, var der 8 husmandspladse med jord og 3 andre særskilt bortsatte dele. Husdy1—hold i 1891 var: 5 heste, 38 storfæ, 22 faar, 2 Svin, 61 høns. Udsæd i 189O var: O.74 hl. hvede, 6.85 hl. byg, 14.3 hl. havre, O.7 hl. havre til grønfoder, 58.6 hl. poteter, 48 kg. græsfrø. 13.93 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. .4spehaugen, i matrikulfortegnelsen er brugets navn Haugen og gaardene navn Hamre, har en af skyld 7.29 mark med 3 husn1ands- pladse. Husdyrhold i l891 var: I hest, 9 storfæ, 4 fa-ar, 31 høns. Udsæd i 189O var: 0.94 hl. hvede, O.35 hl. rug, 0.5 hl. byg, 3.7 hl. havre, l5.4 hl. poteter. O.85 ar anvendtes til kjøkkenhavevækSter. Hamre, matrikulfortegnelsen Hamre og Rydningen, har en samlet skyld af 8.85 mark med 4 husmandspladSe. HuSdyrhold i 1891 va-r: l hest, 8 storfæ, 3 faar, 15 høns. Udsæd i 189O var: O.59 hl. hvede, O.35 hl. rug, O.335 hl. byg, 3.15 hl. havre, 18.5 hl. poteter. 0.62 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster.