Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/98

Denne siden er ikke korrekturlest


TVEID HERRl-2D. 87 Officer ved den mathematiske skole (krigsskolen) i Kristiania. I Marts 18l4 blev ha-n udnævnt til ehef for det kgl. norske land- kadetkorps. Som oberstløitnant i armeen førte han 1808 en styrke til dækning af en del af grændsen. Som repræsentant for oplandske regiment mødte han paa rigsforsamlingen paa Eidsvold, hvor han præsiderede 18de-25de april, var medlem af reglementskomi- teen og af konstitutionskomiteen. Af det overordentlige Storthing blev han ved dets beslutning af 13(le Oktober 1814 tilforordnet statsraadet, udnævntes 17de november samme aar til generalmajor i infanteriet og dagen efter til statsraad og ehef for 6te departement og 26de november til virkelig ehef for oplandske regiment. 2den december l815 var Hegermama blevet gift med Hamar Susanne Christiane Isa(:hs(m, jI ÂVi(Z(?7’O8, enke efter kjøbmand .Z)(tllí(JZ Isa(Òhsen, og fik med hende Buen gaard. Han førte under felttoget 18l4 en brigade, hvormed han i begyndelsen dækkede Glommens overgange ved Fet, Blaker og Nes og senere kastede Boyes og Vegesacks divisioner tilbage ved 0nstad Sund (affæren ved LangeneS) 9de august 1814. Fra 3dje september 1814 opholdt han sig ifølge Statsraadets ordre i det svenske hovedkvarter paa Fredrikshald for at paase vaabenstil- standens opfyldelse fra svensk side. 1816 fik han et aars fritagelse for sine embedsforretninger som smtsraad, departementschef og kadetkorpsets ehef samt afsked som regimentschef og 14de april l8l7 endelig afsked fra sine øvrige embeder, da han havde bosat sig i Kristiansand, hvor han sad i en udstrakt virksomhed som brugsherre og forretningsma-ud til sin død 7de februar 1835. Hans søn„ D. Hege-J—m-ame, blev efter ham eier af gaarden. Holm skriv-er, at i de senere tider har det været de aar-inger, at der kunde fanges imod 4000 laks, foruden svelinger, hvilket indbragte eieren anseligt Naar fisket var paa det bedste, kunde i en dag fanges 10O 1aks, somme dage noget mindre, eftersom laksen løb mere og mindre til fossen; men senere 1783, 1784 og 1785 er fanget lidet til stort tab for eieren. Til dette fiske holdtes kun en mand, Som paa Holms tid kostede daglig, saa længe fisket varede, 40 Skilling Naar denne mand skulde fiske, stod han paa klippen ved fossen med en hov, og med denne søgte han laksen i kløften, hvor den løb ind, idet den kom i fossen, og hvor den blev 8taaende. Laksen kunde og fiskes som sædvanlig med garn; men da den nævnte maade var lettere og gav større udbytte, saa fiskedes der med hov. Baade i den store og den lille fos fiskedes laks.