Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/436

Denne siden er ikke korrekturlest


426 NORDLANDS AnT. veien.fik jægten fælt veir paa Stadhavet; og det saa stygt ud. I mørket kom da en anden jægt tæt foran, dreiede pludselig af, tog seilet ned og lagde sig i læ af en større holme, hvor der var smult vand. Den første jægt gjorde ligesaa og var reddet. Veiret lagde sig udpaa morgenen, og da det blev lyst, saaes intet hverken til jægten eller holmen. Styrmanden var den sidste, som gik fraborde efter hjemkomsten. Da han var kommen ned i baaden, stod der en mand ved skandseklædningen, og han sagde til ham: «Jeg har kanske været lidt bryds0m; men havde jeg ikke været med paa Stadhavet, havde du aldrig mere truffet dine. Tak for laget!» Siden lod man altid et rum staa ledigt, om de «usynlige» havde brug for det. Stundom staar hittfolkets huse midt i folks bedste ager og eng, og deres buskap beiter i tykengen, uden at denne viser spor efter beitningen. Staar man paa god fod med dem, gjør de menneskene ingen fortræd, men er dem til hjælp. De under- jordiske vil gjerne komme i forbindelse med menneskene, f. eks. ved giftermaal, og de er af og til ude paa-frieri. Paa en gaard tjente en vakker jente Da hun en dag stel- lede i fjøset, kom en ung mand, som hun ikke kjendte, og hun undrede sig over, hvad han vilde. Efter endel snak frem og til- bage friede han til hende. Hun spurgte, hvem han var, og hvor han boede. «Se ud gjennem glugget,» sagde han, «saa ser du mit hjem.» Hun saa da en stor rødmalet gaard, som stod i hendes husbonds kornager; da skjønte hun det, blev ræd og tog paa sprang ud af fjøset. Da hun løb forbi ham, slog han efter hende med knyttet haand. Hun følte intet slag, men fra den dag var og blev bun skjæv i det ene kind. Da hittfo1ket, hu1drefolket, de underjordiske bor saa nær ved folk, er det rigtigst at tage hensyn til dem, og det er ogsaa fordelagtigt. Kvinderne maa ikke slaa ud kogende vand, uden at sige: «Unda veien!» eller ogsaa skal de sige «varsku» eller spytte saa høit, at det kan høres, idet de siger «tvi!» Hvis det ikke gjør-es, kan man komme til at skolde dem, som bor under, og det bringer ulykke (kfr. beSkrivelsen af Nordre Bergenhus amt, bind I, pag. 649). Hellzen beretter fra Ranen i 1832: «Naar nogen skal slaa varmt vand ud paa marken, da spytter hun først, førend hun slaar -vandet, eller siger: «Staar nogen i veien, han flytte sig!» Bliver et barn sygeligt i et hus, eller mister de sine krea- turer, da tror de, at gaarden staar iveien for de underjordiske.» Naar man fælder et træ i skogen, raaber man: «Unda veien!» De, som bor under, kan da vogte sig. (Saltdalen). Gjæterjenten Spytter, naar hun sætter sig ned (Saltdalen).