Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/49

Denne siden er ikke korrekturlest


4O Nom)1.AN1)S AMT. Antallet af baade iVaagan, hvilket vel vil sige Lofoten, opgaves efter von BuCh til nærmere 4000 end 3000, og hver baad havde 4 eller 5 mand, i baadene alene vare der saaledes mere end 18000 fiskere; det er, siger han, fjerdedelen af hele befolkningen og sikkerlig over halvdelen af alle voksne mænd, som bor i Nord- land eller paa Helgeland, i Salten, Lofoten, Senjen og “Tromsø, paa- en strækning paa næsten 10O geografiske mil. Dertil kom over 300 fartøier, jægter fra Bergen, Søndmør, Kristians1md og Molde, hver med 7 eller 8 mand. Hos Leopold von BuCh angives, at hver baad fangede gjen- nemsnitlig i løbet af de faa uger, fisket paagik, henimod 3000 fisk, mange færre, men mange ogsaa 7 0OO, ja indtil 10 0OO. Han an- slog den samlede fangst til henimod 16 millioner store torsk. Det blev omtrent 600 000 vog (10800 O0O kg.). Gjennemsnitlig blev en vog stokfisk altid sat til I daler i Bergen. Antallet af baade i Lofoten og Vesteraalen og disses udbytte var efter officielle opgaver efter Kra.ft:

l Belobet af l Ba.ade, som l D W Fartaier. som h“äs§§§;-et den fangede den 1angede . huàäebt W lever-. fisk. “ Stkr. Tdr. Stkr. Hu-. 1825 . . . 2 589 31 756 11 509180 74 1826 . . . 2 790 35 297 12 821760 116 1827 . . . 2 916 43 06O 1ö 864 62O 124 1828 . . . 2 734 27 995 13 919 380 196 1829 ....... 3 O27 16 099 14 676 200 208 0pgaverne i 1828 er blot for Lofoten; for Vesteraalen er der ingen opgaver i 1828. Man regnede af hver 2Ï„Zs tønde lever 1 tønde ti-an, og 4 vog tørret fisk af l20 stykker raa fisk. Gjennemsnitsprisen an- toges at være 4O kr. for en tønde tran og kr. 1.6O for 1 vog fisk. Det hele udbytte ansattes til Kr. 1825 . . . - l l22 0OO 1826 1 288 4O0 W 1827 l 535 20O 1828 . . . . 1 190 8OO 1829 ......... l 056 OO0 Det gjennemsnitlige udbytte blev . . 1230480. 0mkostningerne ved udrustningen af baadene ansattes til 320 kr. pr. baad og udgjorde gjennemsnitlig aarlig 899 584.Í.kr., saa udbyttet blev i gje11nemsnit aarlig 33O 896 kr.