Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/656

Denne siden er ikke korrekturlest


646 NORDLANDS Amt for det hele landsstrøg nordenfor Grong staar her mod 52 km.s forIængelse for Namsos by og udenforliggende distrikt. En si(1elinje fra Sunnan til Namsos vil forkorte adgangen fra Namsos sydover med de samme 52 km., men koster 2.4 million kroner mere end sidelinjen Grong-Namsos. Veie Og SkydSStatî01l0l’. Egentlige landeveie var der efter Kraft ikke ti Søndre og Nordre Helgeland i 1835, naar undtages veiens i Ranens og Vefsens dale og en landevei paa Alsten af en mils længde. Sommer.felt skrev i1827 om Saltdalen: «To mil op ad dalen gaar landevei for kjærrer (her hjulslæde).» I Salten fogderi var efter Kraft i den ytre del af Saltdalen kjørevei paa en strækning af to mil, og iBode præstegjeld kunde paa Saltenfjordens nordside kjøreredskaber anvendes i omtrent en mils strækning. Ligesaa var der landeveie i Beieren. Nordlands amt har et fladeindhold af 38292.4 km.2 Amtets landbefolkning udgjorde 1900 152144 indbyggere; dets matrikul- skyld udgjør 17408 skyldmark. I 1840 var længden af veie i Nordland ca. 210 km.; i de følgende 5 aar øgedes veilæng(len kun med omtrent5km. I 185O siger amtmanden, at veivæsenet stod paa samme «mislige» fod som tidligere, hvilket forklaredes for en stor del at komme af landets naturlige beskaffenhed, den tynde befolkning og dennes fattigdom, hvortil kom befolkningens uvilje mod at befatte sig med veienes udbedring. I 1855 var der blevet nogen interesse for bedre ve:e,saaledes i l3rønnø, Mo, Beieren, Steigen og Hadsel. Første gang, der bevilgedes statsmidler til veibygni11g i Nord- lands amt, var for budgetterminen l86O-63. For herredskom- munernes regning byggedes i perioden 1876-80 omtrent 22 km. kjørevei og 25 km. ridevei; 1881-85 henholdsvis ca. 72 km. og 3.5 km.; l886-9O ca. 69 km. kjørevei. Om veiene ytrer amtmanden i indberetning for 1896--1900: «Uagtet veibygningen har havt en betydelig fremgang, resterer der endnu i henhold til i1vdstilling af veiplanskomiteen i 1899, hvis opdra.g var at udarbeide en plan for den fremtidige veibygning, at oparbeide 3--4 O00 km. vei med et kostende af ca. 17 millioner kr.» Længden af de offentlige veie anslaaes i ]903 til 1565.6 km., fordelt saaledes paa herrederne. L(engder af o-ffentlig vei i I.9()3 i Nordlands amt i lensmands- distrikterne : Le11smunds(llstr1kt. Km. offentlig vei ved 11(lgange11 at 190:3. Bindalen . . . 15.7 Vik . . . 47.8