Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/750

Denne siden er ikke korrekturlest


740 NORDLANDS AMT. Luftelektriske forstyrrelser forekommer ret hyppig om vin- teren, særlig naar det hagler. Nogen skadelig indflydelse af nordlyset kan ikke paavises. Regnveir og sneveir er gunstigt veirligt for den traadløse te1egraf. Storm generer ikke bølgerne .De elektriske strømninger forstyrres i nogen grad, naar der kommer land eller øer imellem to stationer, og der maa da bru- ges større kraft, ligesom man maa raabe høiere, naar to sam- taler igjennem en væg; ogsaa med skibe kan man sætte sig i forbindelse Den tyske keiser benyttede i 1906 Søn-Vaagen station paa forbifarten, telegrammerne optoges uden vanskelighed, indtil Vær- øen kom mellem skibet og stationen, da blev det noget “grødet; ligeledes blev i 1907 te1egrammerne fra det tyske skib til Røst tydelige, medens de fra Røst til skibet kun vanskelig kunde opfattes, og der blev telegraferet, at der skulde sættes større kraft paa, men der var ikke større kraft disponibe1 paa Røst. Ved den traadløse telegrafering anvendes høie master, og paa Røst og Sørvaagen, hvor der ofte raser orkaner, har man havt vanskeligt ved at faa masterne til at staa. Under en orkanagtig storm den 6te februar l906 blæste toppen af masten paa Røst bort. Ny topmast var opsat igjen den 18de samme maaned. Den 8de marts blæste toppen igjen ned. Den 17de marts var forbindelsen i fuld orden igjen. Den 11te april blæste ned toppen af masten i Sørvaagen. Den 13de april var alt iorden igjen. Fra Balstad udgaar en enkelt telefonledning mod nord om Leknes, langs veien til Bøstad rigstelefonstation i Borge herred og videre til Vaagan (Sjurstønes), i kabel til Kalvær og videre til Borgevær rigstelefonstation. - Lofotlinjernes længde er 292.60O km., telegraftraadenes længde 684.017 km., telegrafkablernes længde 6O.369 km. med samme traadlængde, telefontraadenes længde 321.354 km., teIefonkabler- nes længde 13.311 km. med en traadlængde af 21.982 km. Vesteraalslinjerne. To af telegrafledningerne fra Lødingen til Lunkenes fortsætter herfra over land til Gul1esfjorden, over denne og videre i nordvest til Strand ved Sortlandsundet, over dette i kabler til Sortland telegraf- og rigstelefonstation i heri-edet af samme navn. Den ene ledning fortsætter herfra langs veien i sydvest og vest til Sandnesodden i Hadsel herred, i kabel over til Stokmarknes telegraf- og rigstelefonstation, langs veien paa øens nordside til Dragneset, i kabel over Vesteraalsfjorden til Snarset i Bø og videre i vest til Bø i Vesteraalen telegraf- station. Den anden ledning samt en fra So1-tland udgaaende telegraf- ledning gaar fra Sortland langs stranden i nord og nordvest til