Åpne hovedmenyen

Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/938

Denne siden er ikke korrekturlest


928 NoBn1.ANns AM“r. Men dersom Nord-Farernes Tro var saa stor, De kunde saa Bergen henfiyttet i Nei-d Omtrent henved hundrede Mile, Hvor Skulde den ganske Nordledingens Trakt Af inderste Hjerte sig fryde med Magt, Med lystige A11sigter smile! Men hvad jeg vil ønskeI jeg faar ikke ja, De Bergenske flytte dog aldrig derfra, Vi maa vore Dage saa s1ide Og taale det Samme, vor’ Fædre stod ud, Vi bære ei helliger’ Kjød i vor Hud; Thi maa vi for Synden det lidel - Imidlertid nærede Dass ingen uvilje mod Bergen, som den tid var Nordlands hovedstad, og da Bergen brændte i 1702, var hans sorg oprîgtig: Saalænge du levde, var alle dig kjær, Din Prægtighed alle Mand p1-iste, Hvor-fore vi dobbelte Sorrig nu bær At vi dig saa hastig forliste En saadan en Mø Ei værd var at dø, Der alle saa rigelig spiste Dass begyndte tidlig at ældes, Skjønt han i sine yngre aar var en sund og djærv mand; men i 1696 eller 1697 havde han den ulykke at brække benet paa en vandring ned mod sjøen. Heraf kan vistnok forklares, at han allerede i en alder af 53 aar siger, at han er en gammel mand, og tilføier spøgefuldt: Jeg for min Svaghed ikke kan aftrække mine strømper. I de sidste leveaar led han haardt af stensmerter, men han vedblev at skrive. Han“var 6O aar gammel, da han døde i l707. Albert Dass siger vistnok, at han døde i august l708. Men i ministe1;ia1bogen for nabokaldet Brønnø staar under aaret 1707 følgende af sognepræsten mag. Peter Bredal indførte notis: «Dom: XIII a Trin: var Jeg paa Alstahou til Sl. Peter Dassis Begrafvelse. P. Bredal.» Petter Dass døde efler dette i første halvdel a-f september 17()7. Han blev bisat i Alstahaug kirke, men hans kiste er for en del aar siden -fjernet Af hans to sønner døde den ene som student før faderen; den anden, Anders Dass, var først faderens personellfapellan og blev dennes eftermand som soguepræst i Alstahaug Petter Dass var, efter hvad sønnesønnen A1bert Dass med- deler, «noget lav, af Vext undersætsig, men haardfør af Lemmer; af Gemyts Beskaffenhed var Han noget hastig i Svar og Udtale, dog ei fremfusende». Der er et billede af Petter Dass, som hænger i Melhus kirke, Søndre Trondhjems amt, hvilket er malet i 1684, da han vaP