Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/100

Denne siden er ikke korrekturlest


BINDALEN HERREI). 87 samme plan og størrelse som tidligere med 170 siddepladse. Den blev bygget i l889 og indviet 25de mai 189O. Veiene i Bindalen - herred er faa. Paa de fleste gaarde mangler man kjørevei fra sjøen op til husene, selv der, hvor anlæg af en vei ikke er vanskelig. I denne herredsbeskrivelse og i de følgende omtales de kjørbare veie i amtet, uden at der altid er skilt mellem hoved- veie, statsveie, bygdeveie og Wrodelagte veie. Statsbevilgning har altid været givet til veie uden klassi- fikation af hoved- eller bygdevei, og distriktsbidragene er ud- redede af vedkommende distrikt og ikke af amtskommunen. De saaledes udførte veianlæg er bleven henførte til hovedveie. Siden l889 er oparbeidet i Nordlands amt en mængde min- dre kommunale veialnæg, mest ved naturalydelse med lidt kon- tant bidrag af vedkommende kommune samt af et saakaldt amts- veifond, hvor mid1erne har været udlignet paa amtskommunen og fordelt af amtsthinget for hvert aar. Disse anlæg planlægges almindelig som for statsveianlæg- gene, men af hensyn til omkostningerne ofte med 1 :12 som største stigning, undtagelsesvis stærkere. Veibredden har været forskjellig; den i senere tid mest benyttede er 3.5 og 3.25 m. Veidækket udføres uden stenlag. l)e bedre af de saaledes udførte anlæg kan godt side- stilles med de ældre som grusveie oparbeidede statsveianlæg. Der har været et stort antal af disse anlæg, i de senere aar ca. 60 stkr. - Rodelagte veie eksisterer kun i herreder“ne Vik, Beieren, Saltdalen, Hadsel og delvis Borge. Vedligeholdet bestrides for det meste af vedkommende herredskommune eller privat, nogle faa veie af amtskommunen. Kjøreveie. Fra kysten ved Kveinyøen gaar vei over Bin- dalseidet forbi Røttingen og Vikestad til kysten ved Vikestadvaagen. Mellem Røttingen og Vikestad er veien temmelig tung og bakket. Længden er 4 km. Veien fra Foldereid kirke nordover langs Kollbotns vestkyst kommer ind iBindalen herred nord for gaarden Lien i Foldereid og fortsætter til gaarden For-nes. Veien gaar nær kysten. Læng- den i Bindalan herred er 2.2 km. Samlet længde af disse kjøreveie er 6.2 km. Andre kjørbare veie er: Paa Au-s(ra gaar kjørevei fra Store Horsjîjord ved Kjella paa sydsiden af Horsfjordbotn til Gut- vik ved Lekafjorden i Leka. Den samlede længde er 7.5 km., deraf i Bindalen herred 3.5 km.