Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/101

Denne siden er ikke korrekturlest


88 No1m1.AN1)s AMT. En daarlig kjørevei gaar fra Solstad kirke til Solstad gaard. Der er bro over Solstadelven. Længden er ca. 2 km. Kjøreveien fra Røitvold til F1Lskerosen er ca. l km. lang. Fra bygdevei ved Vikestadgaardene gaar kjørevei til Bøke- stad, ca. 2 km. lang, og ligesaa fra Vikestad til Kalvik. En ganske god, 2.5 m. bred vei gaar fra Floen over gaar- dene Sylten, Haarstad, Skarstad paa Aaens nordside til elven syd for Skarstad; den fortsætter paa sydsiden af elven til Fugl- stad. Længden er 5.5 km. Fra denne vei gaar ved Skarstad en vei til Aunet til Annvatn. Længden er ca. 1 km. Bygdeveien til Fornes fortsætter som daar1ig kjørevei fra Fornes til Kollstrømmen. Foruden disse veie er der enkelte smaa veistumper mellem gaardene eller fra disse til sjøen. - Den samlede længde af disse kjørbare veie i Bindalen her- red er ca. 15 km. Vinterveie i Bindalen herred er fra Vasbygden og Tosaunef langs Storvatn, Fjeldvatn og Eidvatn til Harangs(’jorden. En liden kanal er bygget mellem Valen- og AarseWorden. Den er muret. Den vestre side gled ud vinteren 1887--1888. Dybden er ved springtid kun O.4 m. i den vestre del, bredden er 12 m. i vandlinjen. Strømmen er stærk, saa far-koster resi- kerer at slænge ind paa siderne. Bindalen herred var i 1902 delt i lå skolekredse med 428 undervisningsberettigede børn, 5 lærere og 4 lærerinder. Ifølge““ skatteligningen udgjorde den samlede antagne ind- tægt for 1906 256 265 kr., formuen 555 6OO kr. Samlet her- redsskat for 1906 17798 kr., fordelt paa 684 skatydere. Vik heri-ed. Vik herred km.2, i 189l 2612 indbyggere, i l9O0 2731 indbyggere) udgjør fra 1ste april 1901 Vik præstexeld. Det udgjør Vik lensmandsdistrikt, men en del af Vik herred, Hongsetbygden, hører til Velfjorden len.s“maudsdisfrikf. Vik herred hører til Brø)mø og VelZ)“ox-den thinglag. Herredets gamle navn, Va’k, er oprindelig gaardnavn. V Vika soku nævnes hos Asl(1k Bolf. Det tidligere Vik sog11 indbefattede dog