Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/103

Denne siden er ikke korrekturlest


9O NORDLANDS A1s1T. Vestlig for dette dalføre ligger SeUe“markjjeld, 385 m., og Kromjjeld, 398 m., og østenfor samme Sausj)eld, 499 m., paa grændsen mod Velfjorden herred. Fjeldsiderne er delvis be- voksede med gran og furu samt birk. Skogen er stærkt hugget. Landet paa vestsiden af Ursfjorden har paa grænd- sen mod Velfjorden en række høie fjelde fra syd mod nord: sæt6Tff6ld, 597 m., Grøndalsjjeld, 616 m., Bordvikjffeld, 5OO m. Vestligere ligger Dyrgrovtuen, 4OO m., vest for Skaanvikvatn, og 1S’kaanvik.fleld, 398 m. Lys-ingen ligger længer mod sydvest og har to trigonometriske punkter, 607 m. og 648 m. høie. Alle disse fjelde danner som en halv krands om den da1, som fra Klaven og Kvervet gaar 3 km. op mod øst med en bredde paa omtrent 2 km.; fjeldet aftager i bredde og ender mellem Dyr- grovtuen og Lysingen som en botn. Dalbunden er tildels myr- lændt, der vokser birkeskog blandet med lidt naaleskog. Sydligere gaar fra Sørbotn østlig og nordøstlig Grøttemelvens (laljøre, indtil l km. bredt, med myr og noget skog. Vestlig for dette dalføre ligger Grøtten(fjel(l, 204 m. Ligeledes fra Sørbot)z gaar sydlig et dalføre over til Vikvaage)2. Dalbunden her høiner sig ved gaarden Knyk og danner der vand- skjellet mellem de i nord og syd gaaende vasdrag. Dalens bredde er indtil 2 km.; den er beboet og delvis opdyrket. Vest1ig for denne dal ligger fra nord til syd Sømnesj)“eld, 302 m., Mardals- jffeld, 444 m., og Malmsjjeld, 309 m. Mellem Sørbotn og Brekosen, en arm af UrsjËjord, gaar ogsaa en forsænkning i fjeldet med en bredde af indtil 2 km., og her er ogsaa endel bebygning. Fra Vik og Vikvaagen sydover er der et omtrent 2 a 3 km. bredt Wforland nedover mod indsjøen Hopen og videre mod sydøst til IUelmsetbugfen ved Bindalsfjorden. Imod øst er dette forland begrændset af IíÎjøsvikjjeldet, 454 m., i sydvest af Sund.q6eldef, 246 m., og i vest af I‘yngvæ1î[jorden. Forlandet er dels myrlændt, dels er der lavere aaser som Brokhaug, 1OO m. høi. Saavel dal- siderne som dalbunden er græsbevoksede og skogbevoksede, med birk og birkekrat. Paa Kjøsvikfjeldets sydøstsl(raaning findes noget granskog. Paa dette fo1-land og dalføre er adskillig be- bygning. Mod sydvest ender fastlandet i Vik herred i Skaar.fleldef, 246 m. Øerne. Den største ø er Kvaløen, der er skilt fra fastlandet ved Vennesund, det gamle Vi1ýarsund. Kvaløen har dyrket mark med flere gaarde, endel myr, løvskog og birkel(rat. Den høieste top paa Kvaløen er Kvaløf)“eld, 309 m., sydøstlig paa øen naar SOIîf“].(’Z(Y 219 m. o. h. og vestlig -Yøtulen 162 m.