Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/104

Denne siden er ikke korrekturlest


VIK I-IERRED. 91 Nord1ig for Kvalø ligger Lyngvær øgruppe, og vestlig ud i havet øgruppen Horsvær. Sandværøgruppen ligger nordlig mod herredsgrændsen, og vest for gaarden Sømnes Som-nesøen, der er 52 m. høi og har lidt løvkrat. De mindre øer er ubeboede og tildels saa lave, at de under storm ved høivande “overskylles, de er oftest nøgne k1ippeskjær. Geologi. Den største del af Vik herred bestaar af lagdelte skiferbergarter. Granit optræder i et felt nordlig i herredet om- kring fjeldet I(ysingen. Fra veien nedenfor Røirmarken i østsiden af Hesffjeld er to parallele strandlinjer, omtrent i samme høide som sti-andlinjerne ved Lille Reinfjord i Brønnø, l34 m. og l1l m. Langs østsiden og nordsiden af MardaLsjjeld i Vik er der en strandlinje i yngre gneis, 3-4 km. lang, 1l4 Hr. o. h. l7 m. over denne er der en mindre fremtrædende strandlinje. Lange østsiden af Malmsjjeld paa en strækning af 3 km. er der to paraIlele strandlinjer, den øverste 139 m. o. h. i fast fjeld, yngre gneis, den laveste 122 m. o. h.; den er dels en terrasse, dels i fast fjeld. I vestsiden af I((;s“ingen i Vik er der to strandlinjer i granit, den øverste i en høide af 140 m. og den laveste l23 m. o. h. Ved Røirmarken i Vik ligger der en stor strandvold 92 m. o. h. og en terra-see 74 m. o. h. De øverste terrasser i Vik herred ligger omkring 90 m. o. h., de to lavere terrasser i egnene ved Velfjorden ligger i høider omkring 57--70 m. o. h. og 21-42 m. o. h. I de laveste ter- rasser er skjællene de samme som i fjæren nutildags, og de an- tages derfor afsatte i et klima omtrent som nutidens. Faunaen i den mellemste terrassegruppe tyder paa et lidt koldere klima end det nuværende, men ikke saa koldt som i de øverste ter- rasser. I Vik ligger de fleste gaarde paa skjælsand. Terrasser er der ved Knyk, 27 m. o. h., ved Sømhaug, 24 m. o. h., ved Lomme- gjerdet, 2l m. o. h., og ved Grøttemplads, 26 m. o. h. Fra Kvervet og Klaven ved sjøen og op til gaardene Dale og Aunet er der udstrakte flader med afleiringer af havet op til 3O m. o. h. Ved Aunet er i fjæresand 3O m. o. h. fundet 3 arter sjøskjæl; det er arter, som nu er almindelig i fjæren. Huler og elve, som gaar under jorden, er tidligere omtalt (bind I, pag. 20O og 466). n Herredets vasdrag er tidligere omtalt (bind I, pag. 882). Nordre Kvitelv, Søndre Kvitelv og Grøttemelven er de største elve i Vik herred.