Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/110

Denne siden er ikke korrekturlest


VIII HERRED. 97 Brønnø sparebank i Vik, der oprettedes 186O, havde den 1ste januar l906 en forvaltningskapital paa 401829 kr. Haandværk, smaaindustri og husflid er af meget liden be- tydning, og der sælges ikke noget saadant arbeide fra herredet i nogen betragtelig mængde. D a m p S ki b s a n l ø b s s t e d e r er Ursj)“orden, V(’llfl6Sltll(Y, Stein- .s:jøen, Vik og Sømnes. Postaabne.rier i 1904 var (Yrsþ“ordm, Vem1esund, Vik og Sømnes. Der er følgende rigstelefonstationer: Bø i Helge- land, Ve)mescmd og Vik i Helgeland Der er private telefonsta- tioner paa Berg i Vik og Vik. . Den meste bebygning ligger paa fastlandet i dalbu11dene og paa vestkystens forland. Bygningsmaaden er den almindelige: en og halvanden, sjeld- nere toetages vaaningshuse med næver- og torvtag, for det meste bordklædte og malte. I den senere tid benyttes ogsaa spaantag. Fjøs, stald og laave er under ét tag. Udhushygningerne er gjerne smaa og mørke. Paa de større gaarde i Vik herred er ogsaa stabbur. Baadnøstene er almindelig opførte af bindingsværk, og her opbevares foruden baadene ogsaa fiskeredskaber. I Vik herred er befolkningen helt norsk; der er ingen finner. Matrikulskylden er 4l6.63 mark. Vik Sogn blev fra 1ste januar 1901 udskilt fra Brønnø til et eget heri-ed. Det nye Vik herred har nu 73 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld, 4l6.6:3 mark, har en gjennem- snitsskyld af 5.7O mark. Ifølge den officielle Statistik for 1900 var det tidligere Brønnø herred delti 563 særskilt skyldsatte brug (Brønnø 287, Vik 276), hvilke igjen, efter opgaverne ved folketællingen 1900, var samlet i 478 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var l.70 mark. Den officielle Statistik har desuden, efter folketæl1ingsop- gaverne, 361 ikke særskilt skyldsatte brug eller jordlodder, saa- ledes ialt 839 selvstændige brug i Vik og Br(mnø med en samlet matrikulskyld af 799 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken i det tidligere Brønnø thinglag var efter den officielle statistiks beregninger: I 1893-97 7 - Nordlands amt I1I.