Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/116

Denne siden er ikke korrekturlest


VIK HERRED. I03 Malm, gammelt navn MalTnr, sandsynlig i betydning san(lmo, grusslette. Brek, gammelt navn Brekka, bakke. Bø, gammelt navn Bær, gaard. Trøan, af trǫð, indhegnet plads eller eng. Holand, gammelt navn Höland, det høie land, af hör (h(ir), høi. Grønmoen kaldes ogsaa .fønnmoen. Dette indeholder sand- synlig et personnavn, enten .]ǫrundr, eller da navnet vel ikke er særdeles gammelt, snarere Jørgen (Jørn). Aunet, gammelt navn Auðn, ødegaard. Dale, gammelt navn Dalir, af dalr, dal. Røirmarken. Første led kunde være røyrr, røs, stenrøs. Arnes, gammelt navn Aranes, maaske af mandsnavnet Ar“i, mulig dog ogsaa af fuglenavnet ari, ørn. Kvitle, af kvisl, gren, forgrening, bruges om sammenløb af to elve. Gaarden ligger mellem to aaers udløb i en smal Vik af en fjor(l. Reinjjord, store. Navnet maa egentlig tilhøre den fjord, som gjennem Nordstrømmen gaar ind mellem Vik og Brønnø herreder. Fjordnavnet kunde være sammensat med dyrenavnet reinn eller komme af elvenavnet Reina, som enten kan være dannet af (lyrenavnet eller af adjektivet reiVm, ren. Kleven, gammelt navn Kleij’, brat bergside, ad hvilken der gaar en vei. Ved gaarden ligger der et fjeld Kleivan. Dyngeset, maaske Dyngjusetr, af et elvenavn Dyngja, afledet af dung, møg, formodentlig sigtende til mudret bund eller urent vand. Øian, gammelt navn Øyjar, flertal af øy, ø, men ogsaa brugt om flade strækninger ved vand. Vestaberg. Navnet kommer deraf, at gaarden ligger paa vest- siden af et isole1-et fjeldparti. Hor.s“vær er en øgruppe langt tilhavs, vistnok oprindelig H(íreks- ver, af mandsnavnet Háre-kr. Sidste led er ver, vær; efter Olav Engelbretsens jordebog var der paa den tid her ægvær og kobbe- vær. Af de paa samme sted nævnte holmer gjenflndes nu paa kartet: Andholmen, maaske af fuglenavnet ǫnWd, and, Skarvflesa, af fuglenavnet skarfr, skarv, og .fles, skjær, som rager op i vand- fladen, og Maritholmen, af kvindenavnet Margrét (Marit). Thorisøy, af mandsnavnet þörir. Sandvær sigter vel til sandig jordbund paa øerne. K3ønnøen, af 6ǫrn, tjern; hvis navnet er gammelt, oprindelig T)amarøy. 0ldfund i Vik: Stena1der . . . B Ældre jernalder . . 2 Yngre jernalder . ..l2 17