Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/119

Denne siden er ikke korrekturlest


I06 NORDLANDS AMT. Fra Veraa-sen ved veien Sømnes-Hopen fører en kjørbar vei til Trøan, ca. 1.2 km. lang. Fra Bjørn til Olsaas er kjørbar vei,A ca. 1.0 km. lang. Fra Vaag fører kjørbar vei til Enge paa vestkysten, ca. l.O km. lang. Den samlede længde af disse kjørbare veie i Vik herred er ca. 20.4 km. Vik hei-red vari 1902 delt i 11 skolekredse med 45O undervisningsberettigede børn, 5 lærere og 3 lærerinder. Ifølge skatteligningen udgjorde den samlede antagne ind- tægt for 1906 273825 kr., formuen 677000 kr. Samlet her- redsskat for l906 18004 kr., fordelt paa 613 skatydere. Brønnø heri-ed. Brønnø heri-ed (l50.4 km.2, i 1891 3l11 indbyggere, i 190O 3440 indbyggere) udgjør Brønnø præstegjæld og sogn. Det udgjør Brønnø lensmandsdvL9trikt og en del af Brønnø og Veljjorden thinglag. Herredets gamle navn er Brum2øy og er ogsaa gaardnavn, men navnet tilhører oprindelig den nu 1andfaste ø, paa hvilken gaarden 1igger. Det er sammensat med bru)mr i den gamle be- tydning «kilde». For dem, der færdedes langs kysten, maatte det være af vigtighed at vide, hvor der kunde findes ferskt vand, og deraf kan det vel forklares, at endel steder har faaet navn deraf Brønnø kirke ligger omtrent midt i Brønnø herreds østre del paa den smale odde, der stikker ud mellem Træ1viken og Brønnøsundet under 65Ó 28‘ 9.5“ nordlig bredde og under længde øst for Kristiania meridian l C 29 ‘ 22.Ö “. Herredets største udstrækning fra nord til syd er ca. 28.5 km., og fra øst til vest, regnet til Engelsboskjær, ca. 43.5 km. Brønnø herred omgives af Vega, ]Zjøtta, VeMorden og Vik her- reder. Mod vest grændser herredet til havet. Af Brønnø herreds samlede areal, 150.4 km.9, er 104.3 km.2 fast1and og 46.1 km.9 øer. O