Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/125

Denne siden er ikke korrekturlest


112 NoR1)[.ANDs AZæ1T. veir, kan fartøiet drive paa land, før man faar det under kom- mando. Brønnøsund deler sig i den nordlige del i 2 løb. Det er et i leden meget befærdet S11nd, der benyttes saavel af dampskibe som af seilfartøier og baade for at undgaa den urene led udenom Torg-hatten og Uttorgvær eller den vestlige1-e led gjennem Toft- sundet Det østre løb eller den almindelige seilled for fartøier og baade ligger mellem Brøvmøen i øst og Fyrholmen, Biskopsholmen, Tørnholmcm. T(end“fatholmen og Tyvholmen (den sydligste) i vest. Det vestre løb eller den almindelige dampskibsled ligger mellem ovennævnte holmer i øst og Indre I-Iestøen i vest. De gi-undeste steder i begge leder er i løbene om Fyrholmen; i det østre løb er en dybde ved springebbe af 5 m., og i det vestre eller dampskibsløbet kun 4 1n.; men da løbet gjør en skarp sving, kan de store dampskibe ikke vel benytte det østre løb, hvor der omtrent midt i samme er der en boe, der dog ikke generer den almindelige seillads, da boen er opmærket, og der paa den østre side af boen er tilstrækkelig dybde. I Ly)agv(eret er god havn paa 8 til ill meters dybde med sand- og lerbund. Der søges ind fra nordkanten, og man holder sig fri nordenfor de nordligste smaa holmer, før man styrer ind i havnen. Sandv(Pret har god havn, især for mindre fartøier, imellem Fæøen og den smale ø vestenfor. Der kan a-nkres i hele sundet paa 7-10 favnes dybde, 1er- og sandbund. Ved Havnø (tæt søndenfor Torghatte11) er havn for mindre fartøier med 5 m. og sandbund. Nordenfor Torghatten ligger 2lIøihavn1en, hvor der er fra 15- 19 m.s dybde med ler- og sandbund. D Ved seilads gjennem Toftsund er der havn mellem de to sydligste 1S’leinsøer, 9-15 m.s dybde med sandbund. Imellem Brønnøsund og Havnø er havn ved Tilrem markeds- plads paa 13 m.s dybde med ler- og sandbund. Stoppeplads for sydgaaende er der ved Strømsøeme, hvor indløbet er betegnet ved smaa varder. Jordsmonnet paa fastlandet i Brønnø herred er sand, fjæresand og skjælsand med et muldlag eller torv over. Det er ogsaa tilfældet paa de større øer. De lavere skjær og holmer er ganske nøgne. Area1et er saaledes udnyttet: Ager .... , .... 2.6 km.2 Eng. . 5.8 »