Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/127

Denne siden er ikke korrekturlest


]I4 NORDLANDS AMT. Ved opdyrkning af myrerne paa fastlandet og paa de større øer kunde meget jordsmon indvindes; de fleste myrstrækninger har noksaa godt afheld. A Herredsstyrelsen har i 1893 angivet værdien af 1 maal jord til 50 kr. og omkostningerne ved rydningen af samme til 25 kr. I 1907 angiver heri-edsstyrelsen værdien af 1 maal jord til 30 kr., og at opdyrke l maal antages at koste 3O kr. Der er 3000 maal uopdyrket, men dyrkbar jord. Hovedsagelig benyttes den uopdyrkede jord som havnegang, dels som slaatteland, endel er skogbevokset. i . Der er større myrer, som lader sig opdyrke. Havnegange og myrslaatter er omtrent tilstrækkelige til behovet i Brønnø herred. Udslaatter er der paa fastlandet langs fjeldsiderne; baade paa fastlandet og paa de større øer benyttes myrslaatterne. Husdyrhold samt fjærkræ i Brønnø og Vik herred: 1900. i 1890. Heste . . . 119 - 294 Storfæ . . l 155 2 478 Faar . . . 1 367 4 154 Gjeter . . . 14 ] 25 Svin . . 91 Rensdyr . . - - 408 Hans . . . 2 127 1 184 GjæS . . 3 Fædrifte11 er den vigtigste erhvervsgren paa fastlandet som paa gaardene paa de større øer. Den har gjort fremskridt. Nordlands amt har sørget for avlsdyr fra dets 2 stamhjorder af cheviot. Svineavlen er gaaet betydelig frem, og man har skaffet sig smaagriser af forbedret race fra det Trondhjemske. Melkemængden er i senere aar tiltaget 1neget, og Salg af melk er af nogen betydning for herredet. Salg af husdyr er af megen betydning Faareholdet er af- taget, men svineholdet er tiltaget. Salg af kjed og flesk er af nogen betydning for herredet, Salg af smør er af megen betydning Salg af heste er noget tiltaget, og der opfødes de for bygdens eget behov nødvendige brugSheste. Brønnø havde i l905 5 meierier: Trælnes meieri fra 1899, Kroknes meieri fra 1898, Skillebotn meieri fra 1897,