Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/128

Denne siden er ikke korrekturlest


BRØNNØ HERRED. 1l 5 Mossem meieri fra 1900, Nordhus fællesmeieri fra 1899, hvilke alle eiedes af melkeleverandørerne. Tilsammen indveiedesi l905 370773 kg. melk og tilvirkedes 14 O97 kg. smør; endel fløde og melk solgtes. Den skummede melk tilbagelevereS melke- leverandørerne; der sysselsattes 1 mand og 5 a 6 kvinder. Maskinerne drives med haandkraft i de 4 meierier og i 1 med damp. Skogen i Brønnø er paa fastlandet birk; enkelte steder er der lidt furu og gran. Paa Torgøen og Torgneslandet er endel frodigt birkekrat. - Skogens afkastning er ikke tilstrækkelig, hverken til brænde eller bygningsmateriale. Der kjøbes fra indlandsbygdernes skog- distrikter. Torv findes i mængde og af god beskaffenhed i Brønnø herred. “ Væksterlighed og dimensioner er nu, som de har været før. Der kjøbes bygningstømmer og bræudeved. Til brændsel benyttes stenkul og torv. Herredet kjøber gaardsredskaber, møbler, kjørrel, høvlet og uhøvlet trælast. Middelprisen i l905 pr. favn birkeved var 1l å 12 kr. og for gran 9 à lO kr. Middelprisen i 1905 pr. tylvt bygnings- tømmer var O til l8 øre pr. løbende meter, dimensionerne var 4îZ1“ top, 6-12 alen’ langt. Kun en ubetydelig del af skogen tilhører udenbygdsboende. Herredet har ikke snaumark egnet til skogkultur. Større myrstrækninger er der i Brønnø herred om Hov-nsCatn, JIovatn og Tilremvatn, langs Velþorden nord for gaarden Eidet, videre Skaarenmyren, myren om Storaaen, de myrlændte strækninger paa Torgøen og Sauren og flere steder. Meget af disse myrer er dyrkbart; noget er i de senere aar op(lyrket, og de fleste myrer har godt afheld. Myrerne har udmærket brændtorv, der benyttes til brændsel. De er i regelen farbare og benyttes flere steder til havnegang eller slaatteland. “ Lidt fangst af rype drives i Brønnø herred og lidt kobbe- skytteri ude i skjærgaarden. - Der er talrige flokke af sjøfugle i Brønnø og der samles endel edderdun. Fra de mange sjøfugle, maaser, terner, skarv, teister og havlom, samt fra forskjellige Slags ænder tages ikke faa æg. Om høsten trækker en mængde graagjæs, men de efter- stræbes ikke i Brønnø herred.