Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/130

Denne siden er ikke korrekturlest


BRøNNø HERREn. 117 Lofoten til Finmarken; han kom hjem med godt udbytte, og da reiste 14 mandi 1812. I 18l3 reiste mange, og disse reiser fortsattes siden og tiltog. For det meste kom finmarksfiskerne tilbage med godt udbytte. Hjemmefisket er vigtigt; fisk er det væsentligste nærings- middel i husholdningen, og noget sælges. Redskaberne er 1iner og dybsagn. Baadene er bindalsbaade af den gamle nordlands- type, fra færinger til ha-lvfjerderumminger. Uerfisket drives med garn og dybsagn og er af betydning. Der er 5 ishuse. Der er mange steder, hvor hjemmefisket drives med held, og Nordhuus kalder dette for opsiddernes hovednæringsvei i 1848. I den fiskerige Tilremsfjord kan man, efter Nordhuus, til alle tider af aaret, men helst om høsten, fiske godt, mest uer samt torsk og langer. Det er den bedste fiSkeplads i herredet. Samlet udbytte af fiskerierne i Brønnø herred: 19o2. 1903. 1904. 1905. 1906. in-. x1-. x1-. Ex-. Kr. Fedsildfiske .... H O60 35 OOO 19 OOO - -- Smaasi1dfiske . . . 56O 8OO 15 400 l1 4OO 9 500 Laks- og sjøørretfiske 1 O52 1 272 1 460 6O0 l OOO Andre fiskerier . . 58 OOO 75 8OO 63 8OO 53 OOO 61 9OO Tilsammen 68 672 112372 99 66O 65 OOO 724O0 Der forarbeides en hel del af de til fiskeriet og jordbruget nødvendige redskaber. I garnbinding og udbedring af garnene deltager al1e. Af industriel1e anlæg er der i Brønnø en brusj’abrik. Ved gaarden Krokaaen er møllebrug. Ved udgangen af ]9OO var der 2O personer, som drev land- handel; det vigtigste handelssted var Kvaløen. Kvalø er et gammelt handelssted nær Brønnø. I)er er vakre vaaningshuse og mange sjø- og pakhuse. I 1845 heder det, at gjæsteværelserne i det nette hus paa Kvalø er maaske de ele- ga.ntest møblerede i hele det nordlige Norge. Før var den holme, som ligger tæt indenfor Kvaløen, egentC lig handelsstedet og kaldtes Kvaløholmen, og denne holme var et privilegeret handelssted for mere end 150 aar siden. I Brønnø var i 1905 16 handlende De vigtigste handels-