Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/133

Denne siden er ikke korrekturlest


120 NORDLANDS AM‘r. mans postille, endel brudstykker af en Müller, en Gerner, en Hersleb, som i flere Herrens aar har ligget paa støvhylden uden at være seet paa eller læst i; alt dette hører til moden og for at efterabe de store, hvortil vi nordsemværinger er meget hengivne. For 50 aar siden var det langt anderledes; bibelen fandtes næ- sten i hver mands hus, læstes med flid, og man uddrog paa sin maner deraf adskillige diskurser, især i deres sammenkomster ved brylluper o. desl., men nu derimod vil den ansees for den største nar, der i saadanne Selskaber vor-er at henlede Samtalen paa saadanne ting; dog kan det siges til den nærværende slægts ære, at liderlige viser, utugtige ord og gebærder er aldeles for- hadte. Her er ingen læseselskaber. men desuagtet gives her mange, saavel unge som gam1e, der meget interesserer sig for læsning i historie, offentlige blade og morskabsbøger.» Brønnø sparebank, oprettet 1894, havde i 1906 en for- valtningskapital paa 225273 kr. Dampskibsanløbssteder i Brønnø herred er Kvalø, Brønnø og Eidet. P o s t a a b n e ri e r var i 1 904 Brønnø, 1Skillebotn og under- markedet Tilrem. Der er telegraf- og rigstelefonstation i Brønnø og private telefonstationer paa Grøttem, Kvaløen i Brønnø, Rodal, Skille, Skomo, Sømnes og Tilrem i Brønnø. Den meste bebygning i Brønnø herred er paa fastlandet og langs kysten. Paa de“større øer er ogsaa nogen bebygning, men af de mindre øer er kun enkelte beboede. Husenes indredning er den paa landet almindelig forekom- 1nende, en eller halvanden etages, sjelden toetages husebygninger. Beboelseshusene og især sjøhusene er i det store hele rummelige og vel vedligeholdte, udvendig bordklædte og malede. Brønnøsund er en større husansamling, bebygget langs stran- den efter sundets retning. i Brønnø eller rettere Brønnøsund er dampskibsanløbssted for hurtigruten og udgangspunkt for dampskibsfart paa Vega, Vel- fjorden og Bindalen. Her er hotel, apothek, læge, lensmand, sagfører, præst og amtsagronom, og her udkommer et blad, Brøm:øpos ten . Husansamlinger i 1900 i Brønnø herred var Brørmøsun(l med 37 beboede huse og 297 hjemmehørende indvaanere. Tilrem med 21 beboede huse og 144 hjemmehørende ind- vaanere.