Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/134

Denne siden er ikke korrekturlest


BRØNNØ HERRED. 121 Trælnes med 26 beboede huse og 170 hjemmehørende ind- vaanere. I Brønnø er befolkningen helt norsk; der var i 190O kun 5 finner. Brønnø herreds matrikulskyld er 378.20 mark. Det tidligere Brønnø herred havde ifølge den trykte matri- kulfortegnelse 113 gaardsnummere med en matrikulskyld af 794.83 mark, hvilke gaardsnummere efter herredets nuværende matri- kulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 7.03 mark. Vik Sogn er nu udskilt fra Brønnø og er eget herred med 73 gaardsnum- mere og 416.63 marks matrikulskyld. Det nye Brønnø herred har nu 4O gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld, 378.2O mark, har en gjennemsnitsskyld af 9.45 mark. Ifølge den officielle Statistik for l90O var det tidligere Brønnø herred delt i 563 særskilt skyldsatte brug (Brønnø 287, Vik 276), hvilke igjen efter opgaverne ved folketæl1ingen 19O0 var samlet i 478 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.70 mark. Den officielle statistik har desuden efter folketæ1lingsopgaveme 361 ikke særskilt skyldsatte brug eller jordlodder, saaledes ialt 839 selvstændige brug med en samlet matrikulskyld af 799 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter den officielle statistiks beregninger for Brønnø og Vik: I 1893-97 86l kr., i 1895-99 843 kr., i l897-19Ol 98O kr., i l899-1903 1l25 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug havde i det tidligere Brønnø herred (Brønnø og Vik herreder) 85 brug en matrikulskyld af indtil 0.2O mark, 62 brug fra 0.21 til 0.50 mark, 56 brug fra O.51 til l mark, 204 brug fra l.01 til 3 mark, 45 brug fra 3.01 til 5 mark, 1 brug mellem 20.01 og 30 mark. Tilsammen 478 brug. Brønnø præ“stegaard (i ældre matrikul benævnt Bø-u)meja19 har været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882; de til salg bestemte 38 parceller (for det meste husmandspladse og tomter) er paa nogle faa nær afhændet. Gaardens tidligere skyld var 21.99 mark, dens nuværende er lO.Ö5 mark. Efterat reduktionen er helt gjennemført, vil gaarden faa føl- gende arealer: Hovedbruget l1.47 ha. dyrket mark, 1O.29 ha. udyrket mark, 1.11 ha. tun og have, 105.81 ha. havn og skog etc., tilsammen 128.68 ha. 3 husmandspladse med ð.7 ha. indmark og 44.02 ha. havn, tilsammen 49.72 ha. Tilsammen for hoved- bruget og husmandspladsene 178.4O ha. Hovedb1-uget er paaregnet at kunne føde en besætning paa 3 heste, 12 a 14 storfæ og nogle smaafæ samt at afgive det for- nødne til huSholdningen.