Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/135

Denne siden er ikke korrekturlest


I 22 NORDLANDS AM’I’. Skogen, krat og smaaskog, bestaar af birk, lidt selje, rogn og pil. Den er ikke tilstrækkelig til gaardens behov. Gaarden havde en ældre skyld af omkring 22Za vog ogi 1835 en udsæd af 16 tdr. korn og 6 tdr. poteter, fødte 4 heste, 50 storfæ og 6O smaafæ. Gaa1-de med matrikulskyld over 5 mark i det nuværende Brønnø herred er 13: Reinjîjord, lille, gaards-nr. 74, brugs-nr.1,2og 3, af skyld 6.12 mark, med 4 husmandspladse. Udsædi1900: 4.5 hl. byg, 7 hl. havre, 2 hl. havre til gi-ønfoder, 26.5 hl. poteter; 2 ar brugt til gulerødder, 2l ar have, deraf 6 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 19 storfæ, 12 faar, 2 svin og 4 høns. 2 2-hjulede arbeidskjærrer og l slaa- og meiemaskine. Rodal, ski-ives ogsaa Rotdal, vari1723 brugt og eiet af lag- mand Angell. 1ste led formodes at være et gammelt elvenavn, der maaske kunde være et gammelt (H)rǫt, beslægtet med (h)rata, styrte ned. Gaarden ligger ved en liden aa. Gaards-nr. 76, bruge-nr. l, af skyld 6.65 mark, har 8 husmandspladse. Udsæd i 1900: 1-.5 hl. byg, 2.66 hl. havre, O.33 hl. havre til grøn- foder, 22 hl. poteter; 2 ar brugt til kaa1rabi. Husdyrhold: 1 hest, ]4 storfæ, 14 faar, 2 svinWog 45 høns. 2 2-hjulede ar- beidskjærrer. Skille, gammelt navn sandsynlig Skildi. dativ af skjǫldr, et skjold, som oftere bruges som stedsnavn. Navnet maa bero paa en sammenligning af Stedet med et skjold; her sigter det udentvivl til en lav berghøide ved gaardene Gaards-nr. 82, bruge-nr. 1, af skyld 5.14 mark, med 4 husmandspladse. Udsæd i 1900: 4.75 hl. byg, 7.5O bl. havre, 19.5O hl. poteter; O.25 ar brugt til gule- rødder, O.5O ar til kaalrabi, 0.75 ar have. Husdyrhold: 2 heste, 14 storfæ, 22 faar, l svin og 23 hons. 2 2-hjulede arbeids- kjærrer. Torget, indi-e, gammelt navn Torgar, flertal af to-rg, torv. Det findes Som gammelt gaar-dnavn ogsaa i Elverum, Fitje og Hegre og desuden som navn paa pladse og smaaparter. Det har, hvor det er gammelt navn, sin oprindelse af, at der paa Stedet engang har været markedsplads. Det bliver ligebetydende med kaupangr, der ogsaa, hvor det forekommer som gaar-dnavn, maa antages at have havt denne betydning. Gaards-nr. 9O, bruge-nr. l, af skyld 9.21mark, med 2 husmandspladse. Udsæd i 1900: 4 hl. byg, 3 hl. havre, 0.5 hl. erter, l hl. havre til grønfoder, 25 hl. poteter; l ar brugt til kaalrabi og l ar have. Husdyrhold: 2 heste, 15 storfæ, 21 faar, l svin og l0 høns. 3 2-l1julede arbeidskjærrer. Torget, ind-re, gaards-nr. 90, bruge-nr. 2, af skyld 9.21 mark,