Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/142

Denne siden er ikke korrekturlest


BRØNNØ I-lERRED. I29 den blev rammet af lynild, hvorved alt trævirke brændte op. Ogsaa i l772 brændte, som anført, kirken engang efter lynild. Murene er dog ved den sidste brand og maaske ogsaa ved den forrige brand blevne staaende igjen og blev benyttede ved opførelsen af den udvidede kirke. Den gamle kirke var overkalket ind- og udvendig; den nuværende kirke er uden rapning. Bygnings- materialet er for den allervæsentligste del graa krystallinsk kalk- sten eller marmor, som har holdt sig godt. I kirken var før branden i 1866 en liste over kaldets præster fra reformationen af. 0mkring 18OO havde Brennø kirke en stor kirkeklokke, der v-eiede 19 vog 2 bpd. 10 mrk.; denne gav en stærk og behagelig lyd, saa man i spage sydlige vinde kunde høre den til Kjul i Vega, som er to stive sjømil derfra; den blev siden ringet istykker og stod længe paa kirkegulvet. I «Stiftsrelationer» om adelige i Danmark og Norge i aarene 1747-49, indsendt til Terkel Kleven“feldt, forekommer under op- tegnelser angaaende slægten Benkestok: «Udi Brønøe-Gield i Trondhiems Stift i Nordlandene findes i Hoved-Kirken Brønøen en Tavle 4 A1. lang og 2 Al. bred. I Midten paa Tavlen et Crusifix med denne Overskrift: INRI. Paa den høyre Side af Crusifixet sidde knælende med sammen- foldede Hænder Axel GunteZberg af et smukt ansigte. røde Kinder, med b1ottet Hoved, lidet afskaaret graat Haar, og Knebelsbarter samt lidet Skjæg halv finger langt, en liden huid krave om Halsen, i sit fulde Harnisk og lang kaarde ved Siden, hos Fødderne ligger hans Hjelm, bær kruset linned for Hænder11e. Hos Faderen sees hans Sønner i samme positur, med afskaaren Haar, disZe har et huidt Baand om hovedet, huis Ender henge dem ned til Skuldrene. Sønnerne ere 4P0, med deris kaarder ved Siden, 2d0 af dem bær Navn af Trund, havende deris Hie1m ved Fødderne, men hos deris Hoveder staar: Mors, som tilkjendegiver, at de vare dødde. De 2Ö“Ð andre bær navn af Henr-iC, havende deres Hielme hos Fød- derne og kruset linned for hænderne Paa den Venstre Side af Crusifixet findes Moderen knælende med foldede Hænder, som seer ung og meget vel ud, dekket paa Hovedet med en liden rund, rød og huidspettet Hue, en -liden huid Krave om halsen, og en tyk Guld-kjæde af 4P“? Rader hænger Hender ned til Brystet og sees derhos 2(îe Smykker Et oven og Et neden til. Hun staar iført en lang Sort kiole med smale Spettede 1Ermer og huid kruset linned for Hænderne. Døttrene i ta1let 6. Ved Navne: Margr(-ta, Sophia, Magdalena Am1a, Ingen Sisele, ligge i samme Skikkelse isorte kiorteler bræm- mede fra Halsen til Brystet med huidt Linned, de bær brogede ti-inde Hue1- med sort Overslag gode 2 finger bred neden under O 9 - Nordlands amt III.