Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/143

Denne siden er ikke korrekturlest


130 NORDLANDS AM‘r. og huid krave om Halsen. Seer alle vel ud, og have huidt kruset linnet for Hænderne. Ved Crusifixet oven for læses dette paa høyre Side: O Jesu god, jeg beder dig o.s.v. Paa den venstre Side sees disZe Ord: Jeg ved, at min Frelser lever o.s.v. Joh XIX. Tvert over Tavlen allernederst læses dette: Her ligher begraffuit Erligh og VVelbørdigh Frue Fru Kirstin Benckestocks, Axel Gunterbergh til Shilsøø Saligh met Gud som døde paa Torged udi Brinnøø Sogn paa Hi1ligheland then 21 Februarii Anno 1572. Gud gheve Henne en Saligh oc g1adeligh Opstandelse met alle trofastte Christne. . Tilsidst paa Tavlen ligger et Dødnings Hoved og 2Öe Been korsviis. Det heder, at gamle folk vide at sige om denne Gunterberg i 1747, at Haud skal have været meget myndig, og eftersom der ligger Gaarder og Øer næst Torget, og Hand greb Om sig, naar da de fornærmede spurgte, huormeget der laae til Torget? Suarede hand: Saa meget Jeg kand øjne fra Torget.» Kirstine Tronsdatter Benkestok, død paa Torget 21de februar 1572, blev begravet i Brønnø kirke, og Axel Henri(:hssøn Gynters- berg (eller Gyntelberg), af pomersk ade1ig slægt, død 1588 paa Torget paa Helgeland, ligesaa. De havde lO børn, hvoriblandt datteren Karen G-yntersberg, gift med Anders Mou-at til Hovland i Kvindherred (1593-99). Fra disses søn Aɔ:el Moæat til Hovland nedstammede ifølge en gammel (slægtebog», tilhørende Ole L. Berget, Her-øsundet i Sønd- hord1and, statsraad B. M. Haugland i 7de led. Margreta og Sophia Gyntersberg er før nævnt under omtalen af Magnus Heinesen. I erstatning for fisketieude har Brønnø sognepræstembede 4OO kr. og Brønnø kirke 740 kr., hvortil kommer et tillæg. Brønnø præstegjeld var før stort, som reformatsen af l589 viser. Her hidsættes efter reformatsen af 1589: Brynøen. Derudi ere 4 Kirker og 2 Korshuse, som af 3 Præster betjenes skulle. 1, Til Bryniøe Hovedkirke ligger Bønder 5O, Huusmænd l0. 2. Røstningens Korshuus ligger fra H. K. udi Øster 11fs Vegsøe. Bønder 50, Huusmænd 4. Disse to Kirker skulle betjenes af een Præst; 3 hellige Dage ved Hovedk., og den 4de ved Korshuset. 3. Vigens Kirke ligger fra H. K. udi Syd lÍZ2 Vegsøe. Bøn- der 54, Huusmænd 7. 4. Sunds Korshuset ligger fra H. K. udi Syd 2 Vegsø, fra Vigens Kirke îZs Mil. Bønder 25, Huusmænd 3.