Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/144

Denne siden er ikke korrekturlest


BRøNNø HERRED. 131 5. Vadsaas K. udi Bindalen ligger fra H. K. 3 Vegsø udi Sydost; fra Vigens Kirke 2 Vegsø; fra Korshuuset 11Z2. Disse tre Kirker skulle betjenes af en domestiCo sacellano; udi Vadsaas 2 hellige Dage, udi Vigen hver 3die Helligdag og udi Sunds Korshuus 6 Gange om Aaret, som er tredie Dag Jule, Paaske- og Pintse-Høitider, den Søndag efter Jacobi, den Søndag efter Michaelis og den Søndag efter Martini, og da skal de til Vigen miste Tjeneste. 6. Gladstads Kirke ligger fra H. K. udi Vester 2 Vegsø. Bønder dertil 4O, Huusmænd 6. Denne Kirke skal betjenes hver Helligdag af en Capellan, derhos residerende; undtagen at Sogne- præsten har hans Tjeneste behov hos nogen af de andre Kirker. Aarlig Præsteren te: .4d mensam . ........ 23 Voger og l Pd. Af Fuglevær . . ....... 6 eller 1O Kubber Tienden unge“f(er .- - Korn . . ....... . 50 Tdr. 0st . . . . . . . . . . . . 6 Voger Fisk ................. 3O - Men paa to Aars Tid har været noget bedre Fiskerie. Lax ................ 5 ell. 6 Tal. Kubber ............ . 2 H’val, naar Gud den giver. OffertoId 1 Pd. af hver formuende Mand. Kirkegang, Udfærd efter Recessen. Kan saaes til Præstegaarden ..... . 16 Tdr. Korn Kan holdes Malkekøer og Ungfæ ...... 3O Af for-nævnte Rente skal Sognepræsten give sin domesti(ro sacellano 12 Daler og fri Kost. Residens udi G1adstad skal besidde Præstens Jord i Gladstad, som skylder aarligen 2 Voger Fisk udi Landsky1d, og dertil al 0ffertold, Kirkegang og Udfærd; som falder i GIadstad sogn, som han betjener; herforuden er, hvis Bønderne velvilligen forhjelpe til hans Underholdning. Udi saa Maade synes os Almuen at være betjent efter Lei- ligheden, og Præstens Rente at være noget ringe, besynderlig for dem, som udi en alfar Vei boe. I skrivelse af 1862, konflrmeret ved høieste resl. af 9de juni 1868, bestemte Karoline .4ndersen, at de 100 spd., som hendes pleiemoder Andrea Kristensdatter Kvaløen vilde give til præste-