Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/145

Denne siden er ikke korrekturlest


132 NoHm.AN1)S .1mT. gjeldets fattigkasse, skulde forvaltes af fattigstyrelsen. Renterne skal aarlig falde fattigkassen til indtægt. Beløbet skjænkedes til Brønnø og Vik sogns fattigvæsen. - K jøreveie er: Fra Brønnøsund fører nordover over Salhus og Tilrem og efter lavlandet langs vestsiden af Mosakslen en flad, men ikke videre god vei til Homgaardene. Fra Brønnø fører vei mod øst til Trælvikosen. Fra Eidet ved Veljjo)-den fører vei sydlig gjennem forsænk- ningen mellem Ramtind og Gaasheifind og derfra i vestlig retning til Skillegaardene. derfra i sydlig retning til Skilbotn. Andre kjørbare veie er: Ved Tilrem gaar mod øst en kjører-ei fra Tilremsvaagen over Tilrem til Skaarengaardene. Fra .4une fører en kjørevei nordover til Sylteren og derfra østover til Skille ved veien fra Eidet. Fra Skilbom fører kjørevei østover og sydover til Skomo- gaardene Brønnø herred var i 1902 delt i 1O skolekredse med -603 undervisningsberettigede børn, 4 lærere og 5 lærerinder. Ifølge skatteligningen udgjorde den samlede antagne in d- tægt for 1906 452 867 kr., formuen 10485OO kr. Samlet h e r r e d s s k a t for 1906 28 O10 kr., fordelt paa 842 skatydere. Vega herred. Vega herred (147.3 km.2, i 1891 2373 indbyggere,i l9OO 2671 indbyggere) udgjør Vega præstegjeld og sogn. Herredet ud- gjør Vega lensmandsdistrikt og Vega thingtag. Herredet og sognets gamle navn er Veiga, og det er egentlig navn paa den store ø, som danner den største del af herredet. Navnet er vel beSlægtet med det i stedsnavne ofte forekommende veig, som i oldnorsk findes brugt i betydningen «(stærk drik», men oprindelig har betegnet vædske, fugtighed, Sammenlign folke- sprogets l)(’l“g)“(1, Saft-, vædske. Det kan ligesom det i betydning vel beslægtede navn Leka paa den længere i syd liggende store ø enten opfattes som sigtende til fugtig jord, hvorfra der rinder mange vandløb, eller som et oprindelig elvenavn, der er gaaet over til ønavn.