Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/148

Denne siden er ikke korrekturlest


VEGA HERRED. I35 nord for Kolstad mellem Kjellerhaugvatn og Vegsteinen har frodigt græs. Mellem Floa og Vika er der sandmoer og sandmæler, og under storm bliver der ikke liden sandflugt, til ulempe for de nævnte gaarde. Paa nordsiden af Vega og nær øens kyst er der mangfoldige mindre øer, holmer og skjær. Saaledes ligger her Kvalholmen, 30 m. høi, Slaattøen, þIjeldsøen, El.s-øen og nogle mindre holmer nord- vestlig for gaarden Sundsvold; det er klippeøer. Løkholmen, Seingsøen, Lyngøen og Purkøen er alle lave og beboede øer; de ligger nordvestlig for Va1sjøen. Stokvær er en samling lave, smaa øer omtrent 1.5 km. nord for kysten ved Holand. Husven er beboet, ligesaa .4ndøen, Sandøen og Lammøen. Tuvøen, Risøen og For-øen ligger langs Vegas nordstrand. Burøen omtrent 1.5 km. nord for Fnrøen og Engelsøen om- trent 1.5 km. øst for Risøen er beboede. øst for Vegas nordestre del ligger Zbrsøen og G1:imsøen, den sidste er beboet og naar 42 m.s h. o. h. Igei-øen er den nordøstre fortsættelse af Vegalandet, men er ved Grimsøsundet og Grønhaugsundet skilt fra selve Vega. Øen har flere i dens længderetning gaaende aaser og hauge som Bø- jjeldet, 101 m., og Igerffeldet, 75 m., paa øens sydvest1-e del. Disse fjelde har steile skraaninger mod skaret mellem gaardene Dalen og Nordre lgerøen. Østover sænker landet sig i bratte knauser, medens vestover ligger afrundede hauge og langstrakte aaser med mellemliggende myrflader. Der er nogen bebygning paa øens østre del. Smaaværet dannes af nogle maaøer som Buøen, Inderøen og flere flade, græsk1ædte øer, der ligger omtrent 5 km. øst for Igerøens søndre del. Ylvingen, ogsaa skrevet Ulvingen, ligger ca. 6.5 km. øst for Vegas søndre del, er 6.2 km. lang fra nord mod syd og 2 km. bred, hvor den er bredest, den smalner af nordover og sydover og har flere smaabngte1-, især paa vestkysten. Der er en række i øens længden-etning gaaende aaser og hauge; den høieste er Stornonshaugen, 67 m., omtrent paa midten af øen. I den nordre og midtre del er øen kun sparsomt bevokset med lyng og mos, men i den søndre del er der græs eller et tykt lag af torv. Nej2S-holmerne kaldes en samling holmer omtrent midt mellem sydspidserne af Ylvingen og Vega; de er saa lave, at de, naar undtages Storm-fsholmen, ved springflod er næsten helt under vand. Dypingen er holmer delt i to grnpper, den ene gruppe, Nord- dypingen, med omliggende holmer ligger 1.7 km. øst for Vegas sydspids; den anden, Sørdypingen, ligger 2.2 km. syd for dens sydspids; der er nogle holmer omkring den som Seingen,