Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/153

Denne siden er ikke korrekturlest


140 NoHm.AN1)S AMT. Ved Rom og Vegsteinen er der myr. Ved Kalstad, Holand, Volla, Gulsvaag og Sundsvold er der myrremser og torvhauge, paa Sundsvold ogsaa sandmoer. Paa øerne og værene bestaar jordsmonnet som regel af torv- jord, der ligger som et tyndt lag over stenen. Der trænges megen nedbør. Paa disse øer avles næsten kun græs; en liden agerremse med poteter findes vistnok her og der; men det er usikker-t, om der bliver noget udbytte. “Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 1.8 km.2 Eng . . . 5.1 » Ager og Eng ....... .... 6 .9 km.’ Skog .......... . . 5.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr .... . 135.4 » “ Tilsammen 147.3 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed: Udsæd. Avl. Foldighed. Byg . . 5O l. l5O l. 3 Havre . . 60 » 24O » 4 Poteter . . 2 hl. 12 hl. 6 Græsfrø . . . 4 kg. 40O kg. hø. “ Udsæd og det til have anvendte areal i 1900: Byg .......... 163 hl. Havre . . . 222 » Blandkorn . ..... 20 » Ialt kornsæd 405 hl. Erter . ..... 4 hl. Vikke1’ .... . 2 » Poteter ..... . 1 207 » Havre til grønfoder .... 92 » - Til andre rodfrugter end poteter anvendtes 82 ar. Areal af have var 96 ar, hvoraf 15 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. Der var 3 frugttræer i herredet, 1 slaa- og meiemaskine og 137 tohjulede arbeidsvogne. ’ Paa Vega, Igerøen og Ylvingen dyrkes havre, byg og poteter. Jordbruget staar i det hele ikke høit; især paa de mindre øer ogi væ1-ene arbeides lidet paa jorden. Man fører paa marken gjødsel, hvortil bruges ikke saa lidet fiskeaffald og tang.