Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/155

Denne siden er ikke korrekturlest


142 “ NORDLANDS An1T. der begge eies af melkeleverandørerne. I l905 indveiedes 337 222 kg. melk, hvoraf tilvirkedes 12176 kg. smør. Den skummede melk tilbageleveres melkeleverandørerne. Meierierne sysselsætter 1 mand og 3 kvinder; maskinerne i Rørøens meieri drives med damp, og i Vega meieri bruges haand- separator. t Stor skog er der ikke i Vega herred. Ved pladsen Moen sydlig paa Vega staar en liden ganske frodig skog, men den er stærkt hugget. Hele sydsiden af øen synes at have været dækket med skog, og der er endnu spredte furustubber og smaa, forkrøblede træer. “ I den dybe botn ved gaarden Moen staar ligeledes enkelte smaatræer og stubber. Paa dette sted og andre steder paa sydsiden kunde skog nok trives, men kreaturer og tidlig hugst holder skogen nede. Birkekrat vokser flere steder paa Vega og paa [()erøen og Ylvingen; paa haugene omkring præstegaarden er træerne saavidt store, at der næsten kan siges at være birkeskog. Der er lidt furu, resten er birk med enkelte rognetræer og aspetræer iblandt. Der er gjennemgaaende kun kratskog, bygningstømmer er der ikke. Herredet kjøber bygningstømmer, bord, brændeved og næver. Til brændsel bruges lidt stenkul, men væsentligst torv. Middelp1-isen pr. favn birkeved var i 19OO kr. l4.00, for furu kr. l1.5O og for gran kr. 8.50 à 9.00. Der er endel snaumark skikket til skogkultur. Over store strækninger af Vega er der myr, saaledes sam- menhængende myr mellem gaardene Moen-Aasen og Ferset-- Glads(ad præstegaard, og ellers er der smale myrstruper af større og mindre længde spredt over hele øens sletteland. Ogsaa paa Yl1Z-ingen er der flere lange og smale myrstræk- ninger. Myrerne er i regelen tjenlige baade til torvstikning og til dyrkning. De store sammenhængende myrer mellem Moen og Floavatn-Andvaagosen har god holdning og er ikke synderlig dybe, saa de kan dyrkes. - Torv stikkes til husbrug. J agt har ingen betydning som næri11gsvei i Vega herred. Paa Vega og Ylvingen er der noksaa mange ryper, og paa nordsiden af Vega adskillige ænder og gjæs.