Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/156

Denne siden er ikke korrekturlest


VEGA HEBBEn. 143 Fiskerierne er den væsentligste erhvervskilde. Paa Vega og omliggende øer søgte før næsten hver mand til Lo-fo1åflsket om vinteren. Der er mange, som eier baad og redska- ber, ligesom og flere endnu har jægtefartøier eller del i saa- danne. Til forhyring kommer da ved udrustningen til dette fiske en hel del løse folk fra andre dele af kysten og fjordene, og der er paa disse tider livligt paa øen, især paa Rørøen og Veg- steinen. Paa de ytre øer og vær, som Mudvær, Halmøen, Skjær-vær og flere steder, drives hjemmefiske baade sommer og vinter. Som- mer- og høstflske drives ogsaa af vegværingerne i de nævnte vær, og ligesaa ved Kversteinen (i Brønnø). De drager afsted efter slaatonnen, da det begynder at blive saameget mørkt, at smaasilden, der anvendes til agn, gaar paa gaarnene. Med gar- nene driver fiskerne paa fjorden udover natten, og naar det bli- ver lyst, drager de ofte langt tilhavs for at benytte den ferske agnsild. - Sommerfisket ud for Vega drives mest paa gammel vis af 4 mand i en otring eller 3 i en firroring med agn og mad for nogle dage; de drager fra Vega til Bremsteinen om sommeren. Kveitefisket slaar ofte godt til her. Naar agn og mad er op- brugt eller der er fisket passende, ofte efter blot faa dages op- hold, bringer fiskerne fisken til de steder, hvor den kan blive iset og forsendt. Vegas vestside har ingen dampskibsfart, saa fiskerne reiser til Rørø, hvorhen der er 5 sjømil, eller de reiser 7 sjømil til Kvalø. Det er 1O til 14 mil frem og tilbage i aabne, ofte tungt lastede baade, saa der under denne bedrift ødsIes med tid og arbeide. Kun en mindre del af den kostbare godveirstid anvendes til selve fisket, resten bruges til reiser med fisken; undertiden er udbyttet betydeligt; det hænder ikke sjel- den, at en baad efter nogle dages fiske sælger kveite for over 1OO kr. Men naar uveir støder til, kan udbyttet være magert nok. Motorbaade af passende størrelse for at bringe fangsten hurtig til afsætningsstederne vilde være et betydeligt fremskridt Motorbaade maatte kunne skaffes god beskjæftigelse hele aaret rundt som agn- og transportbaade og fornemmelig under silde- fisket om høsten og skreifisket om vinteren, hvilket sidste vist- nok vil vise sig mest lønnende fra hjemmeværene. Tidligere reiste, som berørt, alle helgelandsfiskerne til Lofo- ten. Siden Lofotfisket i de senere aar er aftaget, har endel af flskerne fra Vega begyndt at drive fra hjemmeværene, og dette har vist sig mere lønsomt end lofotreiserne. Fiskerne har ved at fiske nær sine hjem mange fordele. Hjemmeværene vil der- for vistnok ogsaa under ski-eifisket faa større betydning Indtil 3 mil tilhavs fra Bremsteinen samt hele veien nordover