Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/158

Denne siden er ikke korrekturlest


g VEGA HERREn. 145 steinen og vente paa høivande for at komme ind gjennem det smale og grunde Tilborsund, som er godt beskyttet og hyppig danner den eneste adgang til havnen. Sfgjærvær ligger ca. 25 km. nordøst af Bremsteinen og ca. 26 km. fra Vega. Det er et godt fiskested det hele aar, men havnen er ikke rar. Samlet udbytte af fi.sk:erierne i Vega herred: 1901. 19oÖ. mo6. Kr. Kr. Kr. Skreifiske . . . 3013O 145 920 81 800 Fedsildfiske . 300 - 350 Storsildfiske . . . - - l 800 Smaasildfiske . . . 5O -- l 5OO ’ Laks- og sjøørretfiske 25O 170 17 O Andre fiskerier . . 42 O0O 12 20O 19 00O - Tilsammen 72 73O 15829O 104620 Ved fiskeværet Bremsteinen fiskedes i l903 116000 stkr. skrei. Husflid er ringe; der drives lidt snedkerarbeide. Der er 6 ishuse: Rørøens ishus, Rørøens meieris ishus, Vega meieris ishus paa Valla, Holands iShuS, Sundsvolds ishus og Nes ishus; i disse ishuse skar l6 mand og 6 heste i l2 arbeidsuger 220 km.3 is i vinteren 1905-06. Vega havde.i l905 9 landhandlere; de vigtigste handels- steder var Rørøen, GrøIland og Nes. Rettigbed til udskjænkning af øl er der ikke i heri-edet. Dampskibsanløbssteder og postaabnerier er Nes, Rørøen og Ylvingm. ‘ Der er følgende rig S t e l e fo n S t a t i o n e r: Glad-stad, Gr“ims- øen, [(jerøen, Nes i Vega, Rorø(m i I-Ielgeland, Valla i V ega og lV’lvingPn. Vega sparebank oprettet i l892 havde 1ste januar 1906 en forvaltningskapital af 236 988 kr. Bebygning. Af Vega herreds 46 gaar-dsnummere ligger 3l paa Vega. De ligger spredt nogenlunde jevnt paa øens strand- sider, kun faa ligger længer inde paa øen. Matrikulerede brug er der paa følgende steder: Ylvingen 2 gaardsnummer, IgerøPn 2, Grimsøm 1, Mɔ1dvær 1, Halm-øen 1, Bremsteinen 1, Søla C1, Hysvær 1, Skjærvær 1, 2Vautøm l, Lammøen l, .Engelsøen l og Burøen l gaards-nr. De andre beboede øer er: 2Vorddypingen, Sørdypingen, Ejelsøen, Løkholmen, Seingsøen, Purkøen, Lyngøen, Husøer1, Forøen og Vegsteinen. 10 - Nordlands amt III.