Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/159

Denne siden er ikke korrekturlest


146 NORDLANDS A1æ1T. Beboelseshuse, udhuse og især sjøhuse er baade paa Vega og Ylvingen og i værene rumme1ige og godt vedligeholdte. Vega herreds matrikulskyld er 27O.83 mark. Herredet har efter den trykte matrikulfortegnelse 46 gaards- nummere med en gjenn.emsnitsskyld af 5.88 mark. Efter den officielle Statistik for 19OO var herredets gaards- nummere delt i 183 særskilt sky-ldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketællingen 1900, var samlet i 168 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikul- skyld var W1.(3O mark. Den officielle Statistik har desuden, efter folketællingsopgaverne, l79 ikke særskilt skyldsatte jordbrug og jordlod(ler; saaledes ialt 347 selvstændige brug med en samlet matrikulskyld af 265 mark. ’ Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter den officielle statistik: I 1893--1897 1359 kr., i 1895-1899 1274 kr., i 1897--l9Ol l19l kr., i 1899-1903 1207 kr. Af de selvstændig beboede brug i Vega herred i 19O0 havde 6 brug en matrikulskyld indtil O.2O mark, 7 brug fra O.21 til O.50 mark, 33 brug fra 0.51 til l.O0 mark, 1l3 brug fra 1.01 til 3.0() mark, 7 brug fra 3.01 til 5.00 mark, 2 brug mellem 5.00 og 10.00 mark. Tilsammen 168 brug. Gladstad, præstegaarden, formodes at være sammensat med et ellers ikke kjendt mandsnavn Glaör. Gaarden nævnes som kirkeSted allerede 1589 (i reformatsen). Gaarden har 8 husmandspladse. En plad’s, Solbakken, er doktorbolig, og der er lærerbo1ig paa Gladstad skole. Vega præstegaard Gladstad, af skyld 6.49 mark, har ikke været reduceret efter lov af 19de juni 1882. Hovedbrugets flade- indhold er opgivet til: Indmark ca. 20 ha., udmark ca. 8O ha., for største del myr og sten. Efter sognepræstens opgave af 1891 havde hovedbruget føl- gende besætning: 2 heste og 10 kjør, samt gjennemsnitlig av- ling: 12 bl. byg, 12 hl. havre og 1OO .hl. poteter. Udsæd i 1900: 4.5 hl. byg, O.5 hl. havre, 5.2O hl. havre til grønfoder, 39 hl. poteter. 6 kg. græsfrø (paa Anvaagen). 15 ar have, deraf 5 ar til kjøkkenhavevækster (paa præstegaarden). 2O ar have, deraf“1 ar til kjøkkenhavevækster (ved dol(torboli- gen). Husdyrhold: 2 heste, 31 storfæ, 19 faar, 1 gjet, 3 svin og 25 hønS. 2 2-hjulede arbeidskjærrer. 6 af husmandspladsene med samlet areal af indmark 8 ha. havde en samlet besætning af 14 kjør og endel smaafæ samt gjennemsnitlig avlirg 6 hl. byg, ]2 hl. havre og 100 hl. poteter. Gla(lstad præstegaards skog er kun krat og har en størrelse