Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/16

Denne siden er ikke korrekturlest


Bo1)ø BY. 5 alle de der boende betalte skatter til kjøbstaden og henhørte under byens fattigvæsen, ligesom de var betragtede som hørende til byens menighed. Kun med hensyn til udarbeidelse af regn- leringsplan for byen blev den gamle kjøbstadsgrændse befulgt. I 1898 ansøgte Bodø kommunestyre om, at de udenfor by- territoriet liggende, bykommunen tilhørende strækninger af Hund- holmen og Østre Hernes og de mellem Nyholmen og Buerøen liggende holmer samt den ved indløbet til havnen liggende holme Rundholmen maatte indlemmes i kjøbstaden. Lov af 26de mai 19OO om udvidelse af kjøbstaden Bodøs grændser angiver ikke grændserne, men bestemmer om udvidelsen: Fra 1ste januar 1900 skal kjøbstaden Bodøs grændser udvi- des saaledes, at de ogsaa kommer til at omfatte: a. De kjøbstaden ifølge kongeligt skjøde af 30te juli 1858 tilhørende, men udenfor kjøbstadsterritoriet paa fastlandet lig- gende strækninger af eiendommen Hundholmen, tidligere matr.-nr. 53 i Bodø thinglag, samt den til nævnte eiendom mod vest stø- dende andel af gaarden østre Hernes, gr.-nr. 35, br.-nr. 1 og 2 i Bodin herred, der ved skjøde af 14de marts, thinglæst 1ste april 1887, blev solgt til kjøbstaden. b. De mellem Nyholmcm og Buerøen beliggende øer, holmer og skjær samt den ved indløbet til havnen liggende holme Rund- holmen. Loven om udvidelsen af Bodø grændser af 26de mai 19OO fastslog kun omtrent, hvad der havde været det gjældende i aar- rækker, og øvede ikke nogen indflydelse paa forholdet mellem Bodø kjøbstad og Bodin herred. Byen og dens gader-. Bodø vaaben er midnatsolen i guld i rødt felt, derunder i blaat felt Lofotfjeldene i guld, derunder havet bøl- gende i guld, blaat og hvidt med en nordlandsbaad med rødt seil. Bodø er i det hele en trist og ikke synderlig vakker by. l)en har golde omgivelser med nøgne klipper, vidtstrakte, tuede torvmyrer uden træer, kun med lidt myrdun, multegræs og lyng. Men havet med sit rige liv ligger udenfor, og de i afstand fra byen liggende fjelde, saasom Landegode, Sandhornet, Børvas- tinderne og Beierens fjelde, tager sig vakkert ud, og udsigten fra høiderne omkring er bekjendte; saaledes er der fra turisthyt- ten paa Rønvikjjeldet en bekjendt udsigt, og fra hytten paa Løps- fleldet sees et vidt, mærkeligt panorama. Skjønt Løpsfjeldet ikke ligger i Bodø by, men i Bodin herred, skal dog udsigten fra dette fjeld omtales her, da det maa regnes for en af byens herligheder. Mod nordøst i Folden sees Brænt-ind, 761 m., i en afstand af 43 km., og saa-i Kjerringø IOerringa, 725 m., i en afstand