Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/160

Denne siden er ikke korrekturlest


vHGA HERRED. 147 af omtrent 6.5 ha. Til brænde benyttes torv, der tages paa gaarden. De 9 brug, som har i matrikulsl(yld 3 mark og derover, er følgende: Ylvingeu, gammelt navn l’l.flngr, afledet af dyrenavnet uljr, ulv. Det er ogsaa navn paa den større ø østenfor Vega, hvor- paa gaarden ligger, og tilhører oprindelig denne. Gaards-nr. 1, brugs-nr. 4, af skyld 3.22 mark, 3 husmandspladse, havde i l9OO i udsæd 3 hl. byg, 3 hl. havre, 3 hl. havre til grønfoder, 14.5 hl. poteter. 5 ar brugt til kaalrabi; 6 ar have, deraf 2 ar til kjøkken- havevækster. Husdyrhold: 1 hest, l2 storfæ, 16 faar, 1 gjet, l svin og 19 høns. 2 2-hjulede arbeidskjærrer. .Røv-øen med Langneset. Langnes var 1723 ryddet for 16-- 20 aar siden. Rø1-øen er landfast med Vega; navnet kommer sandsynligst af røyrr, stenrøs, stendynge. Gaards-nr. 6, brugs- nr. 1, af skyld 6.57 mark, har 4 husmandspladse. Udsæd i l90(): 6 hl. byg, l hl. havre, 2 hl. erter, 2 hl. vikker, 4O hl. havre til grønfoder, 3O kg. græsfrø og 14.5 bl. poteter. 3.7O ar brugt til gulerødder, turnips og kaalrabi. 3O ar have, deraf 1 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 5 heste, 32 storfæ, 1l faar, 6 svin, og 45 høns. 4 2-hjulede arbeidskjærrer, l slaa- og meiemaskine. Grimsøen, gammelt navn Grimsøy, af mandsnavnet Grlmr. Gaards-nr. 5, brugs-nr. 3, af skyld 3.37 mai-k, har 3 husmands- pladse. Udsæd i 1900: 2 hl. havre, 2 hl. havre til grønfoder og 19 hl. poteter. Husdyrhold: 1 hest, 1O storfæ, 24 faar, I svin og 21 høns. 1 2-hjulet arbeidskjærre. Ei(lem, gammelt navn Eiðeimr, af eið, eid, og heimr, et nor- denfjelds ofte forekommende gaardnavn. Ved eið maa her sigtes til den lave dalsænkning mellem Kjulheien og hovedfjeldet, gjennem hvilken der vel altid ligesom nu har været færdselsvei. Gaards-nr. l7, brugs-nr. l, af skyld 3.99 mark, har 3 husmands- pladse. Udsæd i 1900: 1.5 hl. byg, 5 hl. havre, O.5 hl. hav1-e til grønfoder og 18 hl. poteter. Husdyrhold: 2heste, l3 storfæ. 43 faar, 2 gjeter, 3 svin og 20 høns. 2 2-hjulede arbeidskjærrer. StlI2(Z-S’I)OZ(l, skrives ogsaa Synsvold, ligger ved et sund, som adskiller Vega fra nogle udenfor liggende smaaøer. Gaards-nr. 24, brugs-nr. l, af skyld 4.21 mark, har 2 husmandspladse. Ud- sæd i 1900: 2 hl. byg, 3.5 hl. havre og 13 hl. poteter. 0.1 ar til andre rodfrugter. Husdyrhold: l hest, 1O storfæ, 29 faar-, 6 gjeter, 3 svin og l6 høns. 4 2-hjulede arbeidskjærrer. Nes, øm-e, gaards-nr. 35, brugs-nr. 5, af skyld 3.12 mark, har l husmandsplads. Udsæd i l900: 1 hl. byg, l hl. havre, 1l hl. poteter. W ar brugt til kaalrabi, l ar have. Husdyrhold: l hest, 13 storfæ, l4 faar, 2 svin og 8 høns. l 2-hjulet arbeidskjærre.