Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/164

Denne siden er ikke korrekturlest


VEGA HERRED. 151 Oldfund. Stenalder . . . -- Broncealder . . - . Ældre jernalder . . - Yngre jernalder . . 3 3 Fra yngre jernalder er ved B-randsuik i en haug fundet en spydspids, ved .((;erøen i en ur et lidet økseblad og ved Vegste‘inen tæt ved sjøen sammen med ubrændte ben et tveegget sværd med levninger af træskede og spor af riflet sølvbelæg. Paa gaardene Floa og mut var der i 18?35 bautaste11e. Vega kirke eller Gladstad kirke er en langkirke af tøm- mer, opført 1863, med 46O si(ldepladse. Glaðstaða kirkja t Veigu var vistnok Vega (Gladstad) hoved- kirkes gamle navn. Vega var efter reformatsen residerende ka- pellani under Brønnø; det blev eget kald i begyndelsen af 19de aarhundrede Biskop Nannestad skriver i 1750: «Gladstad Kirke paa Vegøen en Træbygning: Rød anstrøgen: Steen-Tag: SpitZ Taarn Tjerebred, 2 meget smaa Klaaker, Altar- Tavle nye 1736, forferdiget af Borgeren Msr. Greger paa Rørøen, gemeent Arbeide og Malning; Christi -l--fæStelse midt paa, med nogle Zirater og Skriftens Spraag neden under og ved Siden: men den gamle Altar-Tavle staar paa den Søndre Veg forestil- lende Christi †-fæstelse endnu ringere end den nye. Predike- Stol og af Msr. Gregers Gave, nye, med lyse Farver og slet Pensel fremviser runt om de 4 Evangelister. - -- - Gulvet ved Liigs Begravelser temmelig slet og skrøbeligt.» Før ny kirke opførtes i l863, blev den gamle kirke istand- sat. Ny kirke tillodes opført ved kgl. resl. af 10de september 1853, idet den gamle da var i meget daarlig stand; før den nye var fuldført, blev den ødelagt ved en stærk storm 1Ode januar 1858; i 186O tillodes kirken paany opført efter nye tegninger, beregnet paa omtrent 30O siddepladse. I erstatning for kirketienden har Vega sognepræstembede aarlig 248 kr. og Vega kirke 70O kr., hvortil kommer et tillæg. Lyder WentZel Nicolaysen skjænkede i 1805 1000 rdlr., hvoraf renten skulde anvendes til forbedring af Skolevæsenet i Vegøens fjerding. Renten anvendes til løn for en læreri den faste skole. Laurits I-Ialte Nicolaysen og hustru skjænkede ved testa“ment af 1790 1000 rdlr., hvoraf renterne for en halvdel skulde ud-