Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/165

Denne siden er ikke korrekturlest


152 NORDLANDS AMT. red.es 2 dage før jul til de fattige i Vegøens fjerding. I)en anden halvdel skulde tillægges kapitalen. Ved udgangen af 1857 ud- gjorde legatets beholdning 578 spd. 27 skill., i 1873 8l6 spd. 33 skill. - ]l[ol-len Poulsen (.Vluingen legerede ved testament af 3lte august 1842, konfirmeret 23de juni 1843, af sit bo 2Zs til Vega præste- gjelds fattigkasse. Renten af kapitalen skal uddeles hvert aars julehøitid til værdige husarme og trængende i sognet. Det be- holdne bo blev i 1845 udlagt til fattigkassen med 355 spd. 96 skill., som ved udgangen af 1857 var steget til 37O spd. 18 skill. Handels1nand Ulrik Ulriksen gavi 1870 til Vega fattigvæsen 100 spd., hvoraf renterne hver jul af fattigl(ommissionen skulde tildeles husarme og trængende i præstegjeldet. Legatet er kon- firmeret 2Ode mai 1870. Kjørev eie. Paa Vega gaar bygdevei fra Rørøen over Vega kirke, Risbakken til Brandsviken, ca. 10.5 km. lang. Fra denne vei tager ved Landvafn rodelagt vei af sydover over Forsæt til Floa, ca. 4 km. lang. Vei gaar fra Vega kirke over Vegsteinen og ud til l(ysten, ca. 8.5 km. lang. Den samlede længde af disse l(jøreveie er ca. l8 km. Veiene i Vega herred er forholdsvis nye; de har ikke syn- derlig solid underbygning, veilegemet er i regelen grus og sand, paaført det planerede jordsmon. De har en bredde af ca. 4 m., er vel afgrøftede og godt vedligeholdte. Da de i stor udstræk- ning gaar over tørre ratter eller vel afgrøftet myr, er de trods den lette byg11ingsmaade gode veie; nogen tung trafik har de ikke at udholde. Andre kjø1-bare veie er: Paa Vega tager ved Risbakken fra bygdeveien en gaa-rdvei af nordover til Nesgaardene. En vei tager af til HOlandgaard(-ne. Paa )’lvingen fører en kort gaardvei fra kysten mellem Ylving- gaardene. . Vega herred var i 1902 delt i 10 skolekredse med 415 undervisningsberettigede børn, Fl lærere og 3 lærerinder. Ifølge skatteligningen udgjorde den samlede antagne ind- tægt for 19()6 2819OO kr., formuen 6828O0 kr. Samlet her- redsskat for 1906 19Ol9 kr., fordelt paa 790 skatydere.