Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/167

Denne siden er ikke korrekturlest


154 NoRn1.ANns AnT. Øer i havet er: Km.2 Mortenøen . . . O.2 Buøen . . . . O.1 30 smaaøer . . 0.5 0.8 Velfjo1-den herreds fastland ligger omkring Velfjorden med dens mange sidefjorde. Ved Velfjorden og dens sidefjorde og sidedale deles Ved- fjorden herred. Velfjorden gaar nemlig med mange sidefjorde ind mod sydøst, og la-ndet er derfor delt i halvøer, hvor ofte blot et smalt og lavt eid skiller de inderste fjordarmes bund fra hinanden. I den følgende beskrivelse af herredets overflade skal sær- skilt omtales strækningen vestenfor Langfjorden, strækningen mellem den og fjorden Storbjø1-ja med Lomsdalen, og endelig strækningen nord for denne fjord og dal. Strækningen vest for Langfjorden og Foshølelvens dal er yderligere delt ved sidefjorde og sidedale. H(-ggeþord gaar vest for Langfjord ind mod syd og fortsætter i Slr(1ngc;atn, og SølZfff()T’(Z, som ogsaa gaar ind mod syd, fort- sætter i Sausvatns dalføre Heggefjord og Sørfjord er i nord skilte ved BrattaasJO“eld, 406 m., Liaaasen, 244 m., og sydligere ligger Rølih()ia. Mellem disse høider ligger et lavere land mellem fjordene. Landet her er skogbevokset, og langs fjordens kyster og omkring vandene og vasdragene ligger Velfjorden herreds meste bebygning. Her er forholdsvis god skog, skjønt den har lidt ved for stærk hugst. Vest for Sorfjo1-den ligger paa græ11dsen mod Vik herred GrøndalSy9“(-ld(ɔt, 610 m., og BordvikD“()l(Ivt, 500 m. Der er her naaleskog lavt nede; ligesaa paa østre afheld af Krom[jeldet, 326 m., og paa Sau.sfjel(l(Ðt, 499 111. Alt dette er grændsefjeld mod Vik. Mark()(()“el(Iet og StrømjjeldPt, 748 m., ligger sydlig i herredet med noget naaleSkog og løvskog lavt nede. .4lt)l.Z).(’Z(Z(3f, 778 m., har paa nede1-ste del af den vestlige skraaning noget løvskog Fjeldene paa Velfjordens vestside i grændSen mod Brønnø og Vik er fra nord til syd Gaasheitin(], 237 m. høit, og Stakli- jjel(l, 349 m. Her er løvskog og løvl(rat, hvor vinden ikke øde- lægger træerne. Paa TiIman, 445 m., og ÍYI)(3)’Zl;f-)-(’Z(Z, 456 m., vokser løvskog, ligesaa paa de lavere skraaninger af S1()terjj(1I(Iet, 597 m.