Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/169

Denne siden er ikke korrekturlest


156 NORDLANDS AMT. l)unden optages af Lom-selven, som her er bred og strid. Fra Lomsøernene og østover er dalen forholdsvis bred, delvis myr-lændt. Inderst i dalen omkring gaarden Lomsdalen er endel skog, løvskog og naaleskog i dalbunden og paa nordsiden. Breivaselvens og Breivøtns dalføre gaar fra Lomsdalens midtre del sydlig op til Rjørnstokken, 874 m., som mod nord falder steilt ned i Øvre Breivatn, og op til Nordre Sneflel(l, 1006 m., som mod nordøst falder ned i øverste Breivatn. Omkring BrPivøtu, især de nedi-e, er gode renbeiter. Da1en, som er ubeboet, har kun lidt løvskog og løvkrat paa syd- siden af Nedre Breivatn. Strækningen nord for Velfjorden, sidefjorden Storbø1-ja og dennes dal Lomsdalen bestaar af granit og har høie fjelde langs grændsen mod Tjøtta og Vefsen. Landet er yderligere delt ved sidefjo1-de og da1e. “ Fjeldene er ofte bevoksede med naaleskog omtrent op til 150 m., saa følger løvskog og løvkrat omtrent til 30O m., saa græs og mos op til 5--6O0 m. Høiere op er fjeldene nøgne, enkelte stedeî-, især paa topfladerne, ligger hellelignende stene. Sidefjordene Ok.ZjOI’(Z og Storflor(l har sydlig retning ud mod hovedfjorden, medens sidefjordene Lilleþord og Lillebørja har vestlig retning. Paa begge sider af 0kfjorden vokser naaleskog og løvskog. Ved mundingen af fjorden er et par brug. Fjorden fortsætter mod nord i Klausmarkelvens daI;føre, som ovenfor gaarden Klaus- marken er trang og nøgen; nedenfor gaarden er der lidt løvskog og naaleskog. Vest for Okfjord ligger Andalshatten paa grænd- sen mod Tjøtta, 962 m.; den er snebedækket i høiden den meste tid af aaret. Sneen gaar dog som regel bort i august, men det hænder, at mindre sl(avler ligger over i sl(ar. Paa Aandalshatten eller Framtinden bar de «atgløimte» eller fo1-glemte ugifte piger, der ønskede ikke længere at være ugifte, ved Sankthanstid et deigtraug, hvis de ellers med nogen sikkerhed vilde vente at blive gifte inden 3-4 aars forløb. (ZVordh uus) . Lysingsvikj)“eld stiger steilt fra bunden af 0kfjorden, og vest- lig for dette naar Kveldtuen 617 m. Halvøen mellem 0kfjord og Storfjord naar i Vashaugen 494 m., aftager i høide mod nord, og fra bunden af 0kfjord til bunden af Storfjord gaar et eid“. StOTîf.ïO7’(’l(’llS og“ ‘Stovþordelvens dalføre har steile sider. Ved Stor-fjorden ligger nogle spredte gaarde ved Okgavlen, Amli og paa østiden ved Sforviken og 1S’ildkoven. Fra bunden ved gaarden Stoø:f)“or1l gaar dalen rundt foden af Sto);O“Pl(ltinden, 6l8 m., sydover op til Troldtjernene og kaldes