Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/173

Denne siden er ikke korrekturlest


I60 NORDLANDS AMT. Svartvatn, 0.6 km. langt og 0.6 km. bredt. W Vandalsvatn, 0.8 km. langt og O.2 km. bredt. - Skomovikvatn, O.5 km. langt og 0.2 km. bredt. Kyst mod havet. Med de mange og tildels dybe fjorde og fjordarme har Velfjorden herred en lang kyststrækning, om- trent 160 km. Fjorde og havne i Velfjorden er tidligere omtalt under afsnittet om havet og fjordene (bind I, pag. 3l9). Jordsmonnet i Ve1fjorden er dels sand med muld, enkelte steder lerblandet muld, og saa er der myrlændte Strækninger. Omkring Sø1florden er der undertiden ler under muldjorden. Den mest opdyrkede og tættest bebyggede del af Velfjorden herred er den strækning, som ligger mellem herredets vestgrændse og Langfjorden med elven fra Toshølvatn; her er ogsaa det bedste jordsmon. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 1.3 km.2 Eng . . 4.3 » Ager og eng ....... . . . 5.6 km.9 Skog .......... . . . 40.0 » Udmark, sna.ufjeld, indsjøer o.S.v. .... 554.8 » t Tilsammen 600.4 I Velfjorden herred vender hovedfjordens gab mod nordvest og klimaet er ikke saa heldigt for korndyrkning. Jordsmonnet er ikke saa godt som i naboherrederne, og der er noget frost- lændt. ’ Age1-bruget staar ikke høit, men er gaaet fremad, og afgrøft- ningsarbeider er foretaget paa sine Steden Der dyrkes havre og byg, men især poteter. Udsæd og avl pr. maal samt foldighed: Udsæd. Avl. Foldigl1ed. Byg .... 38 l. 142 l. 4 à 5 Blandkorn . .. 35 » 14O » 4 a 5 Havre . . 43 » 2l5 » 4 al 5 Poteter . . 3 hl. 18 hl. 6 Græsfrø . . . 3 kg. Udsæd og det til have anvendte areal i 19008 Byg .......... 73 hL Havre . ..... 94 » Ialt kornsæd-W 167 lË