Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/175

Denne siden er ikke korrekturlest


I62 NORDLANDS AMT. Der sælges lidt kvæg, kjed og smer. Ogsaa heste sælges, men enkeltvis kjøbes dog heste. Velfjorden havde i 1905 3 meierier: Bru aktiemeieri fra 1899, Haugsetbygdens meieri fra 1898 og Sæterlandets meieri fra l900, der alle eies af 1nelkeleverandørerne. I l905 indveiedes 122 400 kg. melk, hvoraf tilvirkedes 4728 kg. smer og solgtes endel fløde. Den skum- mede melk tilbageleveres me1keleverandørerne. Meierierne syssel- sætter 2 kvinder, og der benyttes vandkraft som drivkraft. Skog. De skogdannende træer i Velfjorden er gran, birk og lidt furu ; desuden vokser der asp og or. Der har været tilstrækkelig skog for Velfjorden herreds eget behov, og endel har været afsat til de skogløse kystdistrikter, saaledes planker, bord og ved. Der er flere sa gb-r u g i Velfjorden herred, hvoraf det ved HølíR68 er det vigtig-ste. Den bedste skog ligger mellem Laugflox-den og Vik-Bindalen grændser. Her-redet leverer lidt bord, planker, husebygninger og brænde- ved. Til brændsel benyttes lidt torv. Middelprisen i 1905 pr. favn birkeved var kr. 9.00, for er kr. 7.()O, for furu kr. 7.50 og for gran kr. 7.00. Middelprisen i 1905 pr. tylvt bygningstømmer var for 8 alen og 5“ top kr. 7.2O, for 12 alen og 5“ top kr. 20.00 og for 10 alen og 5?’ top kr. 14.40. Der er endel snaumark skikket til skogkultur. Skogene er ved stærk hugst gaaet mærkbart tilbage. Bygningstømmer kjøbes ikke. Salg af brændeved er af megen betydning for herredet. Af andet bræudsel bruges kun torv i ringe mængde. Andre skog- pro(lukter hverken sælges eller kjøbes. Det tømmer, som hugges, anvendes i regelen til bygningen Flødning foregaar gjennem ‘S‘au.s“vatm:asdraget og Strengeuatn- vas(lraget, hvor der er anbragt damme til lettelse for flødningen. Større m yrer er der i Lomsdalen. Myrerne er som regel farbare. De benyttes som slaatteland eller til beitning. Velfjorden herred har endnu skog nok til brænde paa de fleste steder, og derfor bruges kun lidet torv; men der er torv- myrer, hvorfra torv kunde stikkes. “ Ja gten indskrænker sig til fangst af ryper, og flere steder er der temmelig mange ryper.