Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/177

Denne siden er ikke korrekturlest


I64 NORDLANDS AMT. ln(lustrielle anlæg. Der er nogle sagbrug: Nebbaasen, Fossen (Hølines), Hus-vik, Bør:jøv-en og 1S’varthop. “ Spinderokke forarbeides og sælges udenfor herredet. Der sælges noget snedkerarbei(le: døre, vinduer og ligkister, og der smedes endel ljaaer. Velfjorden herred havde i 1905 6 landhandlere; det vigtigste handelssted var ]-[ommelsfø. Der er ingen ølret. Dampskibsforbindelse med Velfjorden er der fra Brønne. A n l1ø b s s t e d e r er 8æterlandet, N(evernes og Hommelstø (Hilstad), og disse steder er ogsaa po s taa b n e ri e r. Bebygningen er i det hele meget spredt. Bygningsmaaden er den i Nordland almindelige. Som oftest er der stabbur paa gaardene. Befolkningen er efter nationalitet saa godt som helt 11orsk. Der var i l89O kun l6 finner og i l9O0 8. Indtil 1875 bestod Velfjo1-den saa godt som udelukkende af leilændingsgods, men i 1875 kjøbte kommunen godset og solgte igjen de enkelte gaarde til leilændingerne. Velfjorden heri-Ods matrikulskyld er 258.74 1nark. Herredet har ifølge den trykte matrikuIfortegnelse 87 gaards- nummere med en gjennemsnitsskyld af 2.97 mark. Ifølge den officielle Statistik for 19OO var herredets gaards- nummere delt i l58 særskilt skyldsatte brug. hvilke igjen, efter opgaverne ved folketællingen i 1900, var samlet i 154 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikul- skyld var 1.70 mark. Statistiken har desuden efter folketællings- opgaverne 88 ikke særskilt skyldsatte jordbrug og jordlodder, saaledes ialt 242 selvstændige brug med en samlet matrikulskyld af 258 mark. Gjennemsnitsvær(lien af skyldmarken var efter den officielle statistiks beregninger: I 1893--1897, Brømm thinglag, 86l kr.. i l895-l899, Brønø thinglag, 843 kr., i 1897-1901, Veljjorden thinglag, 748 kr., l899-1903, Ve(f)oæ-dem thinglag; 761 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug havde i Velfjorden herred i 1900 l2 brug en matrikulskyld indtil O.20 mark, 16 brug fra 0.21 til 0.50 mark, 17 brug fra O.51 til l.00 mark, 93 brug fra 1.01 til 3.00 mark, 15 brug fra 3.01 til 5.00 mark, 1 brug fra 5.01 til lO mark. Tilsammen 154 brug. Ve(()“orden pr(Pstegaard, Hilstad, af skyld 2.85 mark, har ikke været reduCeret i henhold til lov af l9de juni 1882. Jordveiens