Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/178

Denne siden er ikke korrekturlest


vE1.FJoB1)1ÐN HERBE1). 165 omtrentlige fladeindbold er opgivet til 5 ha. indmark, 5 ba. ud- mark og l0 ha. skog. Skogen, der bestaar af gran og lidt birk, afgiver kun endel brænde Gaarden, som ikke bar nogen husmandsplads, havde efter opgave fra sognepræsten af 1891 følgende besætning: 1 hest, 8 storfæ, 2 faar og 2 svin, samt gjennemsnitlig avling: 7O bl. poteter. Korn havde ikke været dyrket i de sidste aar. Udsæd i 1900: 0.Ö bl. havre, O.5 bl. havre til grønfoder og 8 bl. poteter. 10 ar brugt til have, deraf 2 ar til kjøkkenhavevækster. Der var 2 arbeidskjærrer. Navnet kan oprindelig have været Hildarstaðir, sammensat med kvindenavnet ]-[ildr, men m11lig ogsaa Hildulfsstaðir, sammensat med mandsnavnet Hilduðfb-. Følgende 16 brug har i matrikulskyld 3 mark og derover: Hegge, lille. Efter de fleste skriftformer, deriblandt de ældste, skulde man antage, at man her havde det hyppige navn Heggeim, af trænavnet heggr og heimr. Da den hyppige navneform Hegge ellers P1cîcxC at komme af oprindelig Heggin, sammensat med -vin, synes der at være grund til her at antage den samme oprindelse. Gaards-nr. 26, brugs-nr. 1, af skyld 3.24 mark. Udsædi l900: 1 bl. byg og 6 bl. poteter. Husdyrbold: l best, 9 storfæ, 3 faar og 2 bøns. Der var 1 arbeidskjærre. Hegge, stor(“, gaards-nr. 28, af skyld 5.62 mark, er efter matrikulfortegne1sen Velfjordens største brug. I)er mangler op- gaver fra fo1ketællingen over udsæd m. m. for hovedbruget. Akset, navnets forklaring er usikker-, gaards-nr. 32, brugs-nr. 1, af skyld 3.04 mark. Udsæd i 1900: 1 bl. byg, 2 hl. havre og 7 bl. poteter. Husdyrbold: 1 hest, 8 storfæ og 2 høns. Der var 1 arbeidskjærre. Aksef, gaards-nr. 32, brugs-nr. 2, af skyld “3.:32 mark, har 1 husmandsplads. Udsæd i 1900: l bl. byg, 1 bl. bavre og 6 bl. poteter. Husdyrbold: l heSt, 7 storfæ, 4 faar og l2 høns. Der var I arbeidskjærre. ]3ru, gammelt navn Brú, ligger ved en strøm, over hvilken nu landeveien gaar, og over hvilken der altsaa ogsaa i fortiden maa have været en bro. Gaards-nr. 33, brugs-nr. l, af skyld 4.08 mark, har en husmandsplads. Udsæd i l900: 0.5 bl. havre og 14 bl. poteter. Husdyrhold: l l1est, 9 storfæ, ti faar og l svin. Der var 1 arbeidsk(jærre. Bru, gaards-nr. 33, brugs-nr. 2, af skyld mark. Udsæd i 1900: 1O hl. poteter. Husdyrhold: 1 best, 9 storfæ, 2 faar, l svin og l0 bøns. Der var I 4-hjulet arbeidsvogn. Røli, ytre, skrives ogsaa Rørli og Rødli. 1ste led indeholder maaske et elvenavn af stammen røy-r- paa den forbi gaarden løbende aa. Gaards-nr. 36, brugs-nr. l, af skyld 3.04 mark, bar l husmands-