Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/183

Denne siden er ikke korrekturlest


l70 NORDLANDS AMT. kr-iki, bøining, bugt, nu i 1folkesproget krike, i Bindalen sidefor- men kreeka, i betydning af en afkrog. A Strøm kaldes Bruaune, gammelt navn Staumr, strøm, ligger ved den under gaarden Bru nævnte strøm, som danner afløbet for Strengevatn. ’ Daglignavnet Bruaune sigter til en bro her. Flagholmen ligger paa en liden, næsten omf-lydt halvø. Første led kan være det flak, som betyder bræt eller flade. Røiruiken. Stedet ligger ved ferskvand og kan forklares af røyrr rør, siv. Sandsynligere er det her røyrr stenrøs, stenhob. Langfjord, gammelt navn Langifjǫrðr, ligger ved den inderste, lange og smale arm af Velfjorden, og navnet tilhører egentlig denne. Sjøli ligger høit oppe ved den inderste vik af Langfjorden. Navnet er hyppigt. men bruges vel ellers i regelen om steder, som ligger ved indsjøer. F)elddal9elo ligger ved en elv, der falder ud i bunden af Langfjorden. Dypaasmark kaldes Juvatn(), af Djupval?i,- et lidet vand, der ligger dybt mellem bratte, høie fjelde. Troldhaug kaldes .Þ1slakkaun-e. DaglignaVnet kommer af mands- navnet Aslak. Troldhaug maa vel forstaaes om en haug, hvor man har troet, at underjordiske holdt til. Ejelddal kaldes Tarmaune og ligger nær udløbet af Fjelddals- elven. Dag]ignavnet er dannet af navnet paa den inderste, lange og smale vik af Langfjorden, nu Tarmen(len, oprindelig vel Tarmen. Dette er ordet þarmr, tarm, som ogsaa ellers findes brugt som navn paa lange smale viker eller tjern. ør-elv, af øyrr, øre, banke af grus og sand. Engelviken er vistnok et forholdsvis nyt navn, sammensat med mandsnavnet Ingjaldr, i nyere tid Ingjeld, Ingull og Engel. Raaken. Navnet tilhører sandsynlig egentlig en meget smal vik af Velfjorden, ved hvilken gaarden ligger. Navnet maa vel sættes i forbindelse med raak, i betydning af stribe, fure, strimmel. Bør-jøren ligger paa et formodentlig opøret nes ved hoved- elvens udløb i fjordarmen Storbørja. Teit-ingsdal. Her findes et fjeld Tettingen samt Tettingelven og Tettingvatn. Navnet Tettingen kan have tilhørt vandet eller fje1det. 1Strompdal ligger ved en tvere1vs udløb i Lomselven. Navnet indeholder vel et elvenavn Strompa. Lomsdal ligger ved Lomselven, hvis navn maa komme af lömr, lom. Den har tilløb fra Lomtjernene. Storbørja ligger ved bunden af en større bugt af Velfjorden og L‘illebørja ved en mindre, med denne parallel bugt. Navnet