Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/190

Denne siden er ikke korrekturlest


TJøTTA I-lERRED. 177 fjeldet vestover, medens en ryg, hvis høieste top er ö78 m., strækker sig vestover langs Grytaadalen med brat fald. Bebygning indskrænker sig til nogle gaarde ved Halsfjorden, et par gaarde i Næver(la1en, en gaard i Trangda1en samt nogle gaarde i den nordre del ved Vefsenfjorden. Havnø ligger vest for den søndre del af Tjøtta herreds fast- land og adski1les fra dette ved det omkring 0.7 km. brede Vevel- stadsund. Øen strækker sig nordnordøstlig 1O.7 km., i den søndre del er den 2.8 km. bred; den smalner af nordover. Paa den søndre del ligger Ham1øjjeldet (trigonometrisk punkt); der er ganske fladt og goldt paa toppen, 279 m. høit; østskraaningen falder af i afsatser, vestskraaningen er meget steil og ufarbar. Paa fjeldsiderne findes noget løvkrat. 3 km. syd for Havnø ligger lier-dholmerne og nogle andre holmer og skjær, og langs Havuøens vestside ganske nær den er en del øer og ho1mer, som Esøen, 1Slaattøen, Langøen med flere. Mindlandet ligger nord for Havnø og 3.5 km. nordvest for Vistens munding; den adskilles fra fastlandet ved Stokkefjorden. Denne ø er 9.2 km. lang fra sydsydvest mod nordnordøst, smalner af fra midten, hvor den er 3 km. bred, til begge ender; den er fuld af mindre fjeldknauser, den høieste 159 m.; fornemlig paa den nordøstre del er der myr. I kysten gaar ind flere mindre bugter. Ved sydenden ligger flere mindre øer, som Skibbrandsø, Sørø og flere. Nordøst for Mindlandet ligger en ø,f hvis nordre del heder Rødøen og søndre Løvøen; øen er 7 km. lang fra syd til nord; Rødøen er bredest, omtrent 3 km. Løvøen er paa det bredeste kun 1.5 km. Øen ligger ca. 2.5 km. vest for Halsfjordens munding og skilles fra fastlandet ved Stokkefjo1-den og Tang- sund. Rødøens vestside naar op til 304 m. og falder meget steilt, østover falder den først brat af, saa slakere; her er tildels myr. Løvøen har mindre aaser skilte af dyrkede strøg; den er høiest i den søndre del, 136 m. Naar undtages den søndre del er Løvøen tæt bebygget; paa Rødøen er kun 2 gaarde, Rødøen og Tangen. g Flatøen naar 4O m. o. h. og ligger straks øst for Rødøen- Løvøen, skilt fra dem ved Flatøsund. Der er nogle gaarde om- trent midt paa øen. Bær-øen er en langstrakt, smal ø, der skilles fra fastlandet ved det 2O0 m. brede Aspvikmnd; den ligger 1.5 km. nord for Rødøen og har 2 gaarde og et par p1adse. Haltøen, vest for Bærøen, skilles fra denne ved Bærøsundet. Der er l gaard og l plads. ])øtta, vest for Rødøen og den nordre del af Mindlandet, 12 -- Nordlands amt 1I1.