Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/191

Denne siden er ikke korrekturlest


l 78 NoR1)1.AN1)S AMT. skilles fra disse ved den 2.5 km. brede JIindj)ord. Tjøtta har en uregelmæssig form; fra den søndre del, hvor kirken ligger-, gaar den ud i to halvøer, den ene er indtil 2.2 km. bred og gaar nordøstlig, den anden er smal, 0.9 km. paa det bredeste, og gaar nordlig. Øens østre del er fra sydspidsen 7 km. lang og har flere mindre bugter, dens vestre arm er 5 km. lang. Tjøtta er i det hele lav og myrlændt; den vestre del naar kun faa meter over havet og er tildels england,W hist og her med noget løvskog; den søndre del er ligeledes lav og vest for Storvatn meget myrlændt; den østre del har myrer og lave fjeldklumper; den høieste, 75 m., ligger lige øst for kirken. Den dyrkede mark ligger mest om- kring kirken; bebygning ligger paa den søndre og nordøstre del. ()ffersøen, straks nord for Tjøtta, strækker sig nordnordøstlig op mod Alstens sydøstre del. 0fferSø er 6.6 km. lang, 2.2 km. bred i den søndre del og smalner nordover; kysten har mange smaabugter. Der er myrlændt, hist og her smaa bergrabber, den høieste, den sydøstre del, er 4O m.; ellers naar øen kun faa meter over havet. Der er flere gaarde paa den søndre del af øen, men den nordre del er ubeboet og bevokset med løvkrat. Ved lavvand er den landfast med Tjøttas nordvestligste odde; fra Alsten “adskilles den ved en smal re11de. “ Alsten ligger vest for Vefsenfjorden og Sundet. Den nord- østre tredjepart af Alsten tilhører Tjøtta herred, medens resten hører til Alstahaug og Stamnes herreder. Den til Tjøtta hørende del er lO.5 km. lang fra sydvest mod nor(løst, sydlig 2 km. bred, nordligst 3.5 km. bred. I Tjøtta herred ligger den nordøstre del af de Syv søstre langs grændsen mod rStamnes. Den syd- ligste top i Tjøtta herred ligger 828 m. o. h. Toppenes høide aftager nordover, saaledes er Storklubben 6“73 m. og den nor(l- ligste top paa grændsen 401 m. Fra denne høideryg skraaner fjeldsiden jevnt, men noksaa brat østover i den søndre del, hvor (len gaar lige ned til kysten mod Vefsenfjorden, nordligere ski-aaner den mod ‘4akvik og Jysladmyr. Denne myr optager den østre del og strækker sig sammenhængende helt fra Kvalnes- bogen i syd til grændsen mod Stamnes i nord 5.5 km. Den er henved 2 km. bred og gaar næst-en helt ud til kysten, hvor der er nogle gaarde og pladse. Ro-9øen, 2 km. vest for Tjøtta, bestaar af 2 øer; den søndre er 3 km. og den nordre 3.6 km. lang; de er op til l km. bred. Den søndre ø er ubeboet, med golde, lave fjeldklumper og mellemliggende myr; den nordre har adskillig dyrket land i et fra syd mod nord gaaende dalføre midt efter øen med fjeld- rygge paa begge sider; den høieste top, omtrent midt paa øen, er 69 m. høi. 2 gaarde ligger paa den søndre del af den nordre ø.