Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/193

Denne siden er ikke korrekturlest


180 NoP.m.A1v1)s AMT. smaa øer, som Søvv(erøen, der er beboet, og Slaatholmen, der ogsaa er beboet, Kinnarøerne, Stordraget og flere; det er alle lave øer. Laanan ligger 6.5 km. vest for Sørvær og bestaar af mang- foldige ganske lave øer, holmer og skjær; de fleste ligger nord- vest for øen Laana11. Til disse hører Buøen, Koløen, Bøksla og Nor-dten, der er den største, Storgrasøen ; Flovær er den vestligste gruppe øer i Tjøtta herred, af disse øer er kun Floværøen, der ligger 2.5 km. vestsydvestlig for Laanan, bebygget. Andre øer her er Gra“sse):dingen og Svartsendingen. Nordligst i Tjøtta herred er 2 mindre øgrupper, nemlig Ytre Flesa med Skaftet, Durmaals“flesa, Middags.flesa og flere, og Indre Flesa med nogle ganske smaa øer, som Hans.flesa, Kvan.flesa, Linflesa, Moklakkan og enkelte andre. Bøgaren kaldes de ytterst mod havet liggende boer, sydvest for Ytre Flesa. Alle vest for Lisøraasa liggende øer er lavere. end øerne øst for-denne og naar kun nogle meters høide over havet; nogle af dem er dog noget høiere, saaledes er det høieste punkt paa Skaalvær 1l m. og paa Skogsholmen 29 m. Herredets bræer er tidligere omtalt (bind I, pag. 114). Geol o gi. Tjøtta herred bestaar dels af granit, dels af skifer. I den sydøstlige del af Tjøtta herred iVevelst-ad anneks har granit stor udbredelse, medens det egentlige Tjøtta med Mindlandet og Løvø samt landet nordenfor Halsfjorden bestaar af skifer, tildels med marmor, og paa øerne her er der tildels store og gode gaarde. Paa Rødø i Tjøtta er serpentinfeltet 4îZ2 km. langt, og kuppen hæver sig over den omgivende kalksten og glimmerskifer og naar en høide af 304 m. o. h. Sydligst i Tjøtta langs den nordøstlige side af Velfjorden er en strandlinje i granit fra Andal-mangen til ()knes. I HGvR9jj6Zd6t er der god strandlinje i granit langs fjeldets syd- og østside, 107 m. o. h. “ Ved Vevelstadsundet paa østsiden er en dyb strandlinje i granit -op for B0rødløs og videre op for Forvik omkring 5 km. lang og 1l5 m. o. h. Der er saaledes strandlinjer paa begge sider af Vevelstadsundet baade paa fastlandet og paa Havnøen. Omtrent l km. syd for Hestum paa Havnøen er betydelige afleiringer af havsand op til 70 m. o. h. 5 arter skjæl er fundne her. Ved Bø)maaen i Visten er en terrasse 57 m. o. h. . Mellem gaarden Nordbostad og Hr-ustad paa Mindlandet er store masser af havsand; i skaret mellem disse to gaarde er en strandbanke i høide 66 m. o. h. I skaret har været en val eller et sund, som laa tørt ved lavvand. I sandet her er brud- stykker af sjøskjæl. ’